WETTELIJKE BEPALINGEN WEBSITE LABORATOIRES KLORANE 

 

Uitgever  
PIERRE FABRE BENELUX Naamloze Vennootschap 
Met maatschappelijke zetel te Henri-Joseph Genessestraat 1, 1070 Anderlecht, Brussel, België 
RPR BE 0413.113.397 
Telefoon: +32 (0) 2 556 49 60
E-mail: contact.klorane@pierre-fabre.com

Publicatiedirecteur  PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

 

Ontwikkelaar
SMILE 
Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 814 314,88 euro 
20 Rue des Jardins
92600 Asnières sur seine 
RPR Nanterre 378 615 363 

 

Host 
PLATFORM.SH  Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 510 747,00 euro 
131 Boulevard de Sébastopol 
75002 Parijs 
RPR Parijs B 521 496 059
Telefoon: +33 (0) 1 40 09 30 00
E-mail: customercare@platform.sh

 

Credit 
Ontwerp, creatie: WIDE Ontwerp, redactionele inhoud, foto's/video's: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KLORANE-WEBSITE 

 

ARTIKEL 1 - ONDERWERP VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN 
Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna " AGV " genoemd) hebben tot doel de gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden voor toegang tot de Site van LABORATOIRES KLORANE (hierna " LABORATOIRES KLORANE" genoemd), een merk van PIERRE FABRE BENELUX (hierna " PFDC " genoemd), vast te leggen die de gebruikers (hierna " Gebruikers " genoemd) door de loutere raadpleging ervan aanvaarden.

 
Indien de Gebruikers deze niet aanvaarden, zal LABORATOIRES KLORANE hen vragen de Site te verlaten. 

De AGV zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Het gebruik en de raadpleging van de Site is beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. 

In het algemeen is het de Gebruiker verboden de Site geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden (auteursrecht) of in strijd met deze AGV. 

Door de Site te raadplegen, stemt de Gebruiker in met de AGV zoals deze worden weergegeven op het moment van raadpleging. 

De AGV zijn tegenstelbaar aan iedere Gebruiker die verbinding maakt met de Site. 
 
ARTIKEL 2 - BESCHRIJVING VAN DE SITE 
De Site is alleen online toegankelijk op het volgende adres:

https://www.klorane.com/be-nl en alleen voor Gebruikers die gedomicilieerd of gevestigd zijn in de Benelux. 

De Site werd gecreëerd om u informatie te verschaffen over LABORATOIRES KLORANE (productfiches, adviesfiches, wedstrijden, nieuwsbrieven, enz.) alsook een volledige voorstelling van de verschillende gamma's van LABORATOIRES KLORANE. In het bijzonder verschaft de Site niet-contractuele informatie over LABORATOIRES KLORANE, met de constante bedoeling om al haar producten te beschrijven, maar zonder de bedoeling om rechtstreeks de aankoop van een product of dienst aan te bieden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) (hierna " Diensten " genoemd). 

Als u jonger bent dan zestien (16) jaar, verklaart u dat u van uw ouders of wettelijke voogden toestemming hebt gekregen om uw persoonlijke gegevens aan LABORATOIRES KLORANE mee te delen om toegang te krijgen tot de site en om door LABORATOIRES KLORANE verstuurde mededelingen te ontvangen. 

De site wordt volledig gefinancierd door PFDC. De Site vormt geen contractuele aanbieding en bevat geen enkele vorm van reclame.

Voor zover de actualisering van de Site uitgevoerd wordt rekening houdend met alle activiteiten, kan het gebeuren dat bepaalde nieuwe informatie, Diensten of aankondigingen niet meer geldig zijn op het ogenblik van hun verspreiding of dat ze gewoon verouderd zijn. LABORATOIRES KLORANE kan niet garanderen, hoewel het daartoe al het mogelijke zal doen, dat alle op de Site gepubliceerde informatie en diensten volledig up-to-date zijn. 

LABORATOIRES KLORANE garandeert niet de juistheid of de volledigheid van de informatie en de diensten die op de site staan. LABORATOIRES KLORANE zal de overeenkomstige correcties aanbrengen. De aangeboden informatie en diensten kunnen bijgewerkt zijn tussen het tijdstip waarop de Gebruikers ze bekeken en het tijdstip waarop de Gebruikers er kennis van nemen. LABORATOIRES KLORANE garandeert op geen enkele manier dat deze informatie of deze Diensten juist, volledig en up-to-date zijn. 

Het gebruik van de Site geschiedt onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker. LABORATOIRES KLORANE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de resultaten die voortvloeien uit het gebruik van de site. 

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is, valt elke nieuwe functie die een of meer bestaande Diensten verbetert of uitbreidt, of elke nieuwe dienst die door LABORATOIRES KLORANE gelanceerd wordt, onder de AGV. 
Gebruikers stemmen ermee in dat de Dienst aan hen verstrekt wordt " as is ". De gebruikers verbinden zich ertoe de Site te gebruiken in overeenstemming met de in de AGV beschreven doeleinden, de doeleinden van de Site niet te verleggen en niet te trachten de Gebruikers naar een andere dienst om te leiden. 

ARTIKEL 3- TOEGANKELIJKHEID VAN DE SITE 
3,1. Om toegang te krijgen tot de Site, moet de Gebruiker over de nodige hardware- en softwarevaardigheden beschikken om het Internet te gebruiken. Om toegang te krijgen tot de Site via een computer, tablet of mobiele telefoon (hierna de " apparatuur " genoemd), moet de Gebruiker beschikken over een geschikte breedband internettoegang, een telefoonabonnement dat toegang tot het internet mogelijk maakt vanaf een compatibele computer/tablet/mobiele telefoon zoals een smartphone (IOS, Android), wap, wifi en/of 3G/4G-verbinding 

De Gebruiker erkent dat de voorwaarden van het contract met zijn internet-/mobiele telefoonoperator van toepassing blijven wanneer hij de Site gebruikt. De Gebruiker draagt als enige alle kosten die door de exploitant gevorderd kunnen worden in verband met de toegang tot de internetverbindingsdiensten, wifi, wap en/of 3G/4G, en het gebruik van de Site. 
De Gebruiker zal zich bij het gebruik van de Site onthouden van het belemmeren of verstoren van de goede werking van de Site, servers, netwerken en/of het wijzigen, aanpassen, hacken van de Site en/of het wijzigen van een applicatie of site van derden op een zodanige wijze dat er verwarring ontstaat over het verband met de Site. 

De Gebruiker is zich bewust van de beperkingen en restricties van het Internet en de telecommunicatienetwerken en verbindt zich er derhalve toe: 
- zijn Apparatuur te beschermen tegen elke vorm van virus, poging tot inbraak, ongeoorloofde toegang en/of gebruik door derden; 
- te zorgen voor de voorwaarden van installatie, werking en onderhoud van zijn Uitrusting die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Site. 

3. 2. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKERS 
Door gebruik te maken van de Site, is het Gebruikers verboden om: 
- de Site en de Diensten te gebruiken om aan politiek, propaganda of proselitisme te doen; 
- de Site van het beoogde doel af te leiden; 
- illegale activiteiten uit te voeren, waaronder inbreuk op de houders van rechten op teksten, foto's, afbeeldingen, teksten, video's, enz.; 
- te adverteren of andere Gebruikers te verleiden om een andere dienst, al dan niet van een concurrent, te gebruiken; 
- De werking van de Site op welke manier dan ook te ondermijnen; 
- De intellectuele eigendomswetten te schenden; 
- De toepasselijke wet- en regelgeving te schenden. 

Het is de gebruikers verboden om: 
- inhoud die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, lasterlijk, vulgair, obsceen, inbreukmakend op andermans privacy, haatdragend, racistisch of anderszins verwerpelijk is te uploaden, posten, e-mailen of anderszins te verzenden; 
- inhoud die in strijd is met de geldende wetgeving in het land waar de site geraadpleegd wordt, met name met betrekking tot intellectuele eigendom te raadplegen, plaatsen, downloaden of verzenden; 
- Te proberen andere Gebruikers te misleiden door zich voor te doen als de naam of bedrijfsnaam van anderen en, in het bijzonder, door zich voor te doen als een werknemer of filiaal van de dienst van PFDC en KLORANE LABORATORIES, een moderator, een gids of een host; 
- Inhoud die computervirussen of andere code, bestanden of programma's bevat die ontworpen zijn om de functionaliteit van computersoftware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken te uploaden, posten, e-mailen of anderszins te verzenden, zonder enige beperking; 
- Inhoud te uploaden, posten, e-mailen of anderszins over te dragen die inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, intellectueel eigendomsrecht of ander eigendomsrecht (hierna gezamenlijk aangeduid als " -rechten") dat aan anderen toebehoort; 
- De normale dialoogstroom te verstoren, het scrollen van het scherm te versnellen zodat de gebruikers hun dialoog niet kunnen volgen en typen, of enige andere soortgelijke verstorende actie te ondernemen die het vermogen van de gebruikers om in real time te communiceren, belemmert; 
- De Dienst, servers, netwerken verbonden met de Dienst te storen of verstoren of te weigeren te voldoen aan vereisten, procedures, algemene regels of voorschriften die van toepassing zijn op netwerken verbonden met de Dienst; 
- Een andere Gebruiker of Gebruikers op enigerlei wijze lastig te vallen; 
- Persoonsgegevens, identificatiegegevens, met betrekking tot andere Gebruikers te verzamelen en op te slaan. 

LABORATOIRES KLORANE of een door LABORATOIRES KLORANE aangewezen persoon of entiteit, heeft het recht om elke inhoud die in strijd is met de bepalingen van dit document en/of de geldende reglementering en/of op een andere manier laakbaar is, te verwijderen of in te trekken. 
Gebruikers erkennen ook dat zij hun gezond verstand moeten gebruiken en alle risico's moeten dragen die verbonden zijn aan hun gebruik van de Dienst en de Site. 

ARTIKEL 4 - INFORMATIE OP DE SITE 
4,1. Informatie over producten en diensten 

Behoudens andersluidende bepaling vormen de op de Site voorgestelde producten en diensten een algemene voorstelling van het productengamma van LABORATOIRES KLORANE. Deze informatie wordt louter ter informatie verstrekt en is niet contractueel bindend. 

4,2. Gebruik van het op de Site verstrekte advies 

Op de Site wordt informatie ter beschikking gesteld van de Gebruikers. Deze bepaling houdt geen overdracht in van eigendomsrechten die aan de informatie verbonden zijn. Aan de gebruikers wordt slechts een licentie verleend om deze informatie te raadplegen en te gebruiken op niet-exclusieve basis en voor hun privégebruik. In dit verband is het de Gebruikers verboden de informatie geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te reproduceren, op welke wijze en met welk medium dan ook, bestaand of toekomstig, de informatie te vertalen in een ander taalgebruik of een andere taal, de informatie aan te passen. 

LABORATOIRES KLORANE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen en/of schade die zou kunnen voortvloeien uit gebrekkige of illegaal gekopieerde informatie. Bovendien neemt LABORATOIRES KLORANE geen resultaatsverbintenis op zich, maar een middelenverbintenis met betrekking tot de informatie en de adviezen die aan de Gebruikers verstrekt worden. 
Ten slotte geeft LABORATOIRES KLORANE geen enkele expliciete of impliciete garantie, en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze informatie of dit advies. Adviezen slechts als leidraad gegeven. 
Voor nadere inlichtingen en/of twijfel kunt u schrijven naar het volgende adres: 
Per e-mail: contact.kloranebelgique@pierre-fabre.com  Per post: PIERRE FABRE BENELUX SA Henri-Joseph Genessestraat 1- 1070 Anderlecht, Brussel, België 
 
ARTIKEL 5 - PUBLICATIE VAN GEBRUIKERSBEOORDELINGEN EN RECENSIES ONLINE 
De Site biedt Gebruikers de mogelijkheid om, na zich te hebben geïdentificeerd, gebruik te maken van de online beoordelings- en recensiedienst om beoordelingen of recensies (hierna genoemd " Beoordelingen/Recensies ") te publiceren over producten van LABORATOIRES KLORANE. Werknemers van LABORATOIRES KLORANE / PFDC of van een van haar dochterondernemingen zijn niet gerechtigd om een Beoordelingen/Recensies op de Site in te dienen. 
 
Elke Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn of haar Beoordeling/Recensie. LABORATOIRES KLORANE kan tegenover geen enkele persoon aansprakelijk gesteld worden voor de beoordelingen/recensies die door een gebruiker achtergelaten worden. 
 
5,1. Voorwaarden voor de indiening van de beoordeling(en)/recensie(s)

Door een Beoordeling of een Recensie op de Site te plaatsen, verklaren en garanderen Gebruikers: 
- dat hun Beoordeling(en/Recensie(s) in overeenstemming is/zijn met de AGV en de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen respecteert/respecteren; 
- dat zij de auteurs zijn van de Beoordeling(en)/Recensie(s), dat zij zich niet voordoen als een andere persoon, en dat zij geen vals e-mailadres gebruiken of misleiden over de oorsprong van hun Beoordeling(en)/Recensie(s); 
- dat hun Beoordeling(en)/Recensie(s) hun originele werk(en) is/zijn en geen inbreuk maakt/maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden; 
- dat alle gepubliceerde inhoud juist en nauwkeurig is. 
 
gebruikers verklaren en garanderen voorts dat zij geen inhoud zullen indienen:
- waarmee zij geïdentificeerd kunnen worden (Gebruikers mogen niet hun volledige naam gebruiken, maar alleen hun voornaam of een "pseudoniem"); 
- met informatie (inclusief prijzen) over concurrenten van LABORATOIRES KLORANE of hun producten (met name andere fabrikanten en/of verdelers en/of leveranciers van cosmetische producten en aanverwante producten op het gebied van schoonheid/gezondheid van het haar); 
- die geen verband houden met de beoordeling van de producten van LABORATOIRES KLORANE die op de Site worden voorgesteld; 
- waarvoor zij enige vorm van vergoeding van een derde partij ontvangen; 
- die beschouwd kunnen worden als reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van aansporing; 
- die verwijzingen bevat naar andere websites, URL's, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers; 
- die een computervirus, of een ander potentieel verstorend of schadelijk computerprogramma of -bestand, of instructies voor het maken van een dergelijk virus, programma of bestand bevat. 
- die lasterlijk, bedreigend, kwetsend, beledigend, kwaadwillig, aanzettend tot geweld of haat, vulgair, onfatsoenlijk, inbreukmakend op de privacy of publiciteitsrechten of anderszins ongepast is; 
- die het verkrijgen of verstrekken van een diagnose of advies over medische, psychologische, juridische, financiële enz. problemen zou inhouden. 
 
5,2. Controle, publicatie en wijziging van beoordelingen en recensies 

  • Eigenschappen van de controle 
  • voor elke publicatie door LABORATOIRES KLORANE. 
  • binnen een termijn van maximaal twee (2) maanden na indiening door de Gebruiker. 
  • Weigering tot publicatie 

LABORATOIRES KLORANE behoudt zich het recht voor om te weigeren beoordelingen of recensies te publiceren die, naar eigen goeddunken, in strijd zijn met de in Artikel I uiteengezette voorwaarden. 

 
Bovendien behoudt LABORATOIRES KLORANE zich het recht voor om niet tot publicatie over te gaan van: 
- gedupliceerde inhoud; 
- recensies geschreven in een andere taal dan die van de Site; 
- alle onbegrijpelijke inhoud (inclusief inhoud met willekeurige tekens en woordenreeksen). 
 
- Gepubliceerde beoordelingen/recensies 
De beoordelingen/recensies die na moderatie gepubliceerd worden, blijven gedurende drie (3) jaar zichtbaar op de Site. Na afloop van deze periode worden de beoordelingen/recensies door LABORATOIRES KLORANE gedurende een periode van drie (3) jaar bewaard. 
De beoordelingen/recensies kunnen niet gewijzigd worden zodra ze door de gebruiker ingediend zijn. 
 
5,3. Intellectuele eigendom 

Voor elke Beoordeling/Recensie die Gebruikers op de Site indienen, verlenen Gebruikers hierbij aan PFDC en haar filialen en KLORANE LABORATORIES een gratis, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde licentie voor een periode van drie (3) jaar vanaf de publicatie van de Beoordeling/Recensie, om deze te reproduceren, te vertegenwoordigen, te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, afgeleide werken te maken, in andere werken te integreren, deze Beoordeling/Recensie te verspreiden (geheel of gedeeltelijk), en op enige andere wijze te exploiteren en/of deze inhoud in enig ander medium, media of technologie op te nemen. 
De gebruikers erkennen hierbij dat PFDC en haar filialen en LABORATOIRES KLORANE met name hun Beoordeling(en)/Recensie(s) mogen vertalen en publiceren op hun huidige en toekomstige pagina's van sociale netwerken (zonder dat deze lijst exhaustief is: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, enz.) en op elke buitenlandse versie van hun Site en in het bijzonder de sites van hun partners/verdelers. 
Gebruikers worden er hierbij op gewezen dat hun naam (of pseudoniem zoals hierboven aanbevolen) gebruikt kan worden in de publicatie van hun Beoordeling(en)/Recensie(s). Gebruikers accepteren hierbij dat hun Beoordeling(en)/Recensie(s) gebruikt kunnen worden in associatie met het merk LABORATOIRES KLORANE en de bijbehorende LABORATOIRES KLORANE merklogo's, en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in deze paragraaf. 
 
5,4. Contact 

Voor vragen of opmerkingen over de producten van LABORATOIRES KLORANE of het gebruik ervan, kunnen de gebruikers contact opnemen met LABORATOIRES KLORANE op het volgende adres: contact.kloranebelgique@pierre-fabre.com

LABORATOIRES KLORANE behoudt zich het recht voor om uw recensie door te geven aan haar klantendienst indien deze dit nodig acht. 
 
ARTIKEL 6 - GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEID 
6.1 VERANTWOORDELIJKHEID 

 Het gebruik van de Site geschiedt onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van de Gebruikers. De gebruikers verbinden zich ertoe de Site te gebruiken in overeenstemming met het doel ervan. 
LABORATOIRES KLORANE waarborgt het vreedzaam gebruik van de Site door de Gebruikers en garandeert met name dat de Site geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden en dat de Site origineel is. LABORATOIRES KLORANE garandeert dat de Site in overeenstemming is met de huidige Belgische wettelijke bepalingen en de industrienormen die van toepassing zijn op internetsites. 

De gebruikers verbinden zich ertoe geen virussen, bugs of bestanden van welke aard ook die de werking van de Site verstoren, vrijwillig of zelfs onvrijwillig in te voeren, in welk geval alleen zij de volledige verantwoordelijkheid op zich zouden nemen. 
In de geest van respect voor iedereen, kan LABORATOIRES KLORANE gerechtelijke stappen ondernemen tegen onbetamelijke Gebruikers. 
De gebruiker verklaart en garandeert dat hij volledig op de hoogte is van de kenmerken en beperkingen van het internet, en met name dat de overdracht van gegevens en informatie op het internet slechts relatief technisch betrouwbaar is, aangezien deze circuleert op heterogene netwerken met verschillende kenmerken en technische capaciteiten, die de toegang verstoren of op bepaalde momenten onmogelijk maken. 

LABORATOIRES KLORANE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit de verbinding met de Site of het gebruik van de Site door een Gebruiker. 
LABORATOIRE KLORANE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten, weglatingen, virussen of resultaten die verkregen kunnen worden door een verkeerd gebruik van de diensten, informatie en de Site. LABORATOIRES KLORANE is slechts gebonden door een eenvoudige middelenverbintenis. 

LABORATORES KLORANE of de werknemers van LABORATOIRES KLORANE / PFDC kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor: 
- Welke schade dan ook die voortvloeit uit de verbinding met, de toegang tot of het gebruik van de Site; 
- Schade die direct of indirect voortvloeit uit het raadplegen van de Site of het gebruik van de daarop beschikbare Diensten; 
- Directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de Site, en in het bijzonder alle operationele, financiële of commerciële schade of verlies van de Site of van gegevens in een informatiesysteem, zelfs indien LABORATOIRES KLORANE op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade. 

LABORATOIRES KLORANE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van informatie/Diensten of beschadiging in verband met deze Dienst. Informatie of diensten die door de Site verstrekt worden, mogen niet opgevat worden als een garantie van welke aard dan ook. 
Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen, kan LABORATOIRES KLORANE niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, in het bijzonder maar niet beperkt tot, verlies van winst, klanten, gegevens of immateriële activa die kunnen voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de Site, en meer in het algemeen uit elke gebeurtenis gelinkt aan de Site en/of elke site van derden. 

6,2. WIJZIGING OF STOPZETTING VAN DE SITE

LABORATOIRES KLORANE zal zich inspannen om de Site 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk te houden, maar is hiertoe niet verplicht. LABORATOIRES KLORANE kan derhalve de toegang ertoe onderbreken, met name om redenen van onderhoud en modernisering. LABORATOIRES KLORANE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het geheel van deze onderbrekingen en de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de Gebruiker of een derde. 
LABORATOIRES KLORANE behoudt zich het recht voor om de Site te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden. De schrapping of wijziging van de Site rechtvaardigt op geen enkele wijze voor de Gebruikers een bepaalde tegenprestatie, noch de toewijzing van schadevergoeding. 

6.3. GARANTIES 

De gebruikers erkennen uitdrukkelijk en stemmen ermee in dat: 
- hun gebruik van de Site en de Diensten op eigen risico is. De Dienst verleend wordt op een "as is"-basis en toegankelijk is naargelang de beschikbaarheid ervan, I KLORANE biedt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot de kwaliteit en de compatibiliteit van de Dienst voor een specifiek gebruik, en de niet-naleving van de gebruiksregels van de Dienst door zijn Gebruikers (deze opsomming is niet limitatief). 

- KLORANE LABORATORIES garandeert niet dat de Site en/of Diensten aan hun verwachtingen zullen voldoen; dat deze ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zullen zijn; dat de resultaten die door het gebruik van de diensten verkregen kunnen worden, nauwkeurig en betrouwbaar zullen zijn; dat de kwaliteit van enige Diensten, informatie of ander materiaal dat door hen via de Dienst verkregen wordt, aan hun verwachtingen zal voldoen; dat eventuele defecten in de gebruikte software gecorrigeerd zullen worden. 

- Al het materiaal dat gedownload of anderszins verkregen wordt door het gebruik van de Dienst, gebeurt op eigen risico. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor schade aan zijn computer of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dit materiaal. 

ARTIKEL 7 - INTELLECTUELE EIGENDOM

Tenzij hierin anders bepaald is, zijn alle elementen op de Site (waaronder met name teksten, gegevens, databanken, grafische elementen, logo's, merken, namen, animaties, beelden, video's, geluiden, software en alle andere elementen) (hierna genoemd " Elementen ") de exclusieve eigendom van PFDC en KLORANE LABORATORIES en/of derden die er een licentie op hebben verleend, en zijn ze onderworpen aan de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrecht en, meer in het algemeen, inzake intellectuele eigendom. 

Deze Elementen worden beschermd door auteursrechten, copyrights, handelsmerken, octrooien, databankrechten, handelsgeheimen en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten. 
Alle rechten van reproductie, weergave en openbare mededeling zijn voorbehouden, met inbegrip van visuele, fotografische, iconografische en andere voorstellingen. Elke reproductie, kopie, aanpassing, vertaling, schikking, gebruik of wijziging van het geheel of een deel van de site, in welke vorm en met welk middel dan ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de publicatiedirecteur. 

De merken en logo's die op de Site gebruikt worden, zijn gedeponeerd; de reproductie ervan zou een inbreuk vormen en kan voor de bevoegde gerechtelijke autoriteiten vervolgd worden. Alle gebruiksrechten zijn voorbehouden. Behoudens de beperkende toepassing van wettelijke uitzonderingen, is elk gebruik, reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van de onderscheidingstekens of van de op de site gepresenteerde inhoud, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de publicatiedirecteur, verboden en vormt een civiel- en strafrechtelijk delict van namaak. 

Het is de Gebruiker niet toegestaan de Site te verkopen, kopiëren, verhuren, leasen, verhandelen, over te dragen, toe te wijzen of anderszins in sublicentie te geven, te wijzigen, aan te passen, geheel of gedeeltelijk samen te voegen in andere software, te vertalen, te decompileren, te disassembleren of software of afgeleide werken van de Site te maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Publicatiedirecteur.

LABORATOIRES KLORANE verleent de Gebruiker een gratis, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke licentie, beperkt tot zijn/haar privégebruik, voor de toegang tot, het gebruik en de weergave van de Site en de Elementen ervan. Dit recht wordt uitsluitend verleend voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik, en onder voorbehoud van het behoud van alle vermeldingen inzake reproductie en intellectuele eigendomsrechten. In dit verband is het de Gebruiker verboden de Elementen geheel of gedeeltelijk te kopiëren en/of te reproduceren, op welke wijze en met welk medium dan ook, bestaand of toekomstig, de Elementen te vertalen in een ander taalgebruik of een andere taal en de Elementen aan te passen. 

Elk ander gebruik van de Elementen is strikt verboden en vormt een inbreuk op de bepalingen van de Wet op de Intellectuele Eigendom. 

ARTIKEL 8 - PERSOONSGEGEVENS 

Voor meer informatie over het BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS op de Site, nodigt LABORATOIRES KLORANE de Gebruikers uit om de volgende mededelingen te raadplegen: https://www.klorane.com/be-nl/wettelijke-bepalingen-klorane-website
ARTIKEL 9 - HYPERLINKS

De Gebruiker wordt er hierbij van op de hoogte gebracht dat LABORATOIRES KLORANE links kan aanbieden naar websites en/of toepassingen die al dan niet tot de Pierre Fabre Groep behoren. Deze websites en/of toepassingen staan los van de Site. 
LABORATOIRES KLORANE bewerkt noch controleert de bronnen en de inhoud van deze websites of hun links naar andere websites en/of toepassingen. 
Links naar deze websites en/of toepassingen houden in geen geval een goedkeuring, validatie of bekrachtiging in door LABORATOIRES KLORANE van de inhoud van deze websites en/of toepassingen en, a fortiori, van het gebruik dat ervan gemaakt zou kunnen worden. 
Bijgevolg kan LABORATOIRES KLORANE niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud, de producten, de diensten, de reclame, de cookies of andere elementen van deze websites, noch voor enige schade of verlies, bewezen of vermeend, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze informatie, diensten of gegevens die beschikbaar zijn op deze websites en/of toepassingen. 

Hyperlinks mogen op de Site alleen gecreëerd worden met de voorafgaande schriftelijke toestemming van LABORATOIRES KLORANE. Alle verzoeken om machtiging moeten gericht worden aan het volgende contactadres: contact.klorane@pierre-fabre.com 

ARTIKEL 10 - COOKIEBELEID 
Voor meer informatie over het gebruik van Cookies op de Site, nodigt LABORATOIRES KLORANE de Gebruikers uit om de Cookie-tabel te raadplegen die toegankelijk is op het volgende adres: https://www.klorane.com/be-nl/wettelijke-bepalingen-klorane-website 

 
 ARTIKEL 11 - NIET-OPZEGGING EN GEDEELTELIJKE NIETIGHEID 

Indien een bepaling van de AGV nietig verklaard wordt door een wijziging in de wet- of regelgeving of door een rechterlijke uitspraak, heeft dit geen invloed op de geldigheid van en de naleving van de overige bepalingen van de AGV. 
Het feit dat een van de partijen geen gebruikmaakt van een van de bepalingen van de AGV houdt niet in dat zij afstand doet van het recht om op een later tijdstip wel van die bepaling gebruik te maken. 
 
ARTIKEL 12 - DIVERSE BEPALINGEN

Indien een bepaling van de AGV niet langer geldig is of indien er een lacune is in de AGV, zal de betrokken bepaling vervangen worden door de bepaling die er qua juridische interpretatie het dichtst bij staat. 
De gebruikers verklaren en erkennen dat zij de AGV hebben gelezen en dat het gebruik van de Site de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle AGV inhoudt. 
Voor elke vraag met betrekking tot de AGV, of vraag of opmerking over de Site of hun Gebruikersaccount, kunnen Gebruikers schrijven naar het volgende adres: contact.kloranebelgique@pierre-fabre.com
 
ARTIKEL 13 - WIJZIGING VAN DE AGV 

De AGV kunnen te allen tijde door LABORATOIRES KLORANE gewijzigd worden. De gebruikers zullen van dergelijke wijzigingen in kennis gesteld worden. Elk gebruik van de Site na kennisgeving van een wijziging houdt aanvaarding van de AGV in. De toepasselijke AGV zijn dan die welke op de Site van kracht zijn op de datum van het gebruik ervan door een Gebruiker. Indien de Gebruiker het niet eens is met de wijzigingen van de AGV, verbindt hij zich ertoe de Site niet meer te bezoeken.
In geval van vertaling van de AGV is alleen de Franse versie geldig en van toepassing. 

ARTIKEL 14 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 

De AGV zijn onderworpen aan het Belgisch recht. 
Elk geschil dat in verband met de ZAGV ontstaat, zal aan bemiddeling onderworpen worden, voorafgaand aan een gerechtelijke of arbitrale actie. Indien de bemiddeling mislukt, zal het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde Belgische rechter. 

Terug naar boven