BELEID VAN DE GROEP PIERRE FABRE INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Dank u voor uw bezoek aan onze website. De bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers is een essentiële bezorgdheid voor de Pierre Fabre Groep.
In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens verzameld worden wanneer u onze website bezoekt en gebruikt, en hoe deze gegevens verwerkt worden.

 

1. WIE ZIJN WIJ?

Deze website (hierna de " Website "), is het bedrijf Pierre Fabre Benelux NV Henri-Joseph Genessestraat 1, 1070 Anderlecht, Brussel, België (hierna " Pierre Fabre " of " Wij "), dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens die van u op de Website verzameld kunnen worden voor de hieronder beschreven doeleinden.
Wij nodigen u uit dit Privacybeleid zorgvuldig door te lezen om te weten te komen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze Website bezoekt. Het kan te allen tijde door Pierre Fabre bijgewerkt worden. De datum van de meest recente update zal op deze pagina verschijnen. Wij nodigen u dan ook uit om het regelmatig te raadplegen.

 

2. INFORMATIE DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

Afhankelijk van de diensten die u op onze Website gebruikt en van de configuratie van uw terminal die u hebt gekozen (in het bijzonder met betrekking tot cookies en andere trackers), zijn de persoonsgegevens die Pierre Fabre over u verzamelt en verwerkt (hierna " uw Persoonsgegevens "):

Gegevens die u vrijwillig in een formulier ingevuld hebt (nieuwsbriefregistratie, contact, deelname aan een promotieactie (wedstrijd, spel of enquête) zoals

naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, postadres en alle andere informatie over u die u in verband met uw aanvraag verstrekt (waaronder mogelijk gezondheids- en welzijnsgegevens).

De gegevens gegenereerd door uw browser, automatisch verzameld door onze server dankzij " cookies en andere tracers ":

Specifieke gegevens over de bezochte sites: de domeinnaam; de datum, het tijdstip en de duur van uw bezoek; de geraadpleegde pagina's en video's, de advertenties waarop u geklikt hebt.

Gegevens die specifiek zijn voor u: uw IP-adres (lokalisatie van uw toegangspunt op het netwerk; type browser, besturingssysteem).

Wij gebruiken deze automatisch verzamelde Persoonsgegevens niet om te proberen u te identificeren, noch om ze in verband te brengen met de hierboven beschreven Persoonsgegevens die u ons verstrekt. 

Wij kunnen ook Persoonsgegevens over u verkrijgen van derden (bijv. profielen van sociale netwerken indien u zich met uw profiel van een sociaal netwerk hebt aangemeld bij uw ledengedeelte).

 

3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verwerken en waarom wij ze moeten verwerken.

DOELEINDEN VANDE BEHANDELING

RECHTSGRONDSLAG VOOR ONZE DIENSTEN OM UW PERSOONSGEGEVENS TE VERWERKEN  

Om uw vragen te beantwoorden per e-mail, contactformulier en chat

Voor ons rechtmatig belang

Om u te helpen de winkel of het verkooppunt te vinden die zich het dichtst bij uw locatie bevindt

Om statistische analyses uit te voeren

Tenzij u hiertegen bezwaar maakt zoals beschreven in de sectie hieronder " Uw rechten " en " Cookies ", om uw voorkeuren beter te begrijpen door uw gedrag op onze Website te analyseren en u producten of diensten aan te bieden die meer op uw interesses afgestemd zijn

Om beter aan uw behoeften te voldoen door u producten of diensten aan te bieden die beter aansluiten bij uw interesses

Om u informatie te sturen over onze aanbiedingen, nieuws en evenementen (nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere publicaties)

Voor uw uitdrukkelijke toestemming

Om de bevoegde autoriteiten op de hoogte te brengen van eventuele problemen in verband met het gebruik van onze producten

Voor onze wettelijke verplichtingen

 

De Persoonsgegevens die voor ons essentieel zijn om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken, zijn met een asterisk gemarkeerd op de verschillende pagina's van de Website waar ze verzameld worden.

Als u ervoor kiest deze verplichte velden niet in te vullen, zijn wij mogelijk niet in staat uw verzoeken te verwerken en/of u de gevraagde producten en diensten te leveren. De andere Persoonsgegevens zijn louter optioneel en stellen ons in staat u beter te leren kennen en onze communicatie en diensten dienovereenkomstig te verbeteren.

 

4. BEKENDMAKING EN OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij maken deel uit van de wereldwijde Pierre Fabre Groep, en van tijd tot tijd kan het nodig zijn dat wij uw Persoonsgegevens binnen de Pierre Fabre Groep delen voor de hierboven uiteengezette doeleinden.
Wij kunnen ook externe dienstverleners inschakelen (die in onze opdracht handelen) om ons te helpen u informatie, producten of diensten aan te bieden, onze onderneming te leiden en te beheren, of onze Website te beheren en te verbeteren. In een dergelijk geval kunnen deze derden toegang tot uw Persoonsgegevens nodig hebben.
Indien uw Persoonsgegevens buiten de EER (Europese Economische Ruimte) overgedragen worden aan andere bedrijven of dienstverleners van de Pierre Fabre Groep, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens hetzelfde beschermingsniveau krijgen als wanneer zij binnen de EER gebleven waren, onder meer door het sluiten van overeenkomsten inzake gegevensoverdracht, op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen, zoals bijgewerkt of herzien, of andere overdrachtsmechanismen zoals, in voorkomend geval, adequaatheidsbepalingen, bindende bedrijfsvoorschriften of door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU goedgekeurde overeenkomsten.
Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook aan derden bekendmaken in verband met een feitelijke of potentiële verkoop van Pierre Fabre of activa die ons of onze filialen toebehoren, in welk geval de Persoonsgegevens die wij over onze gebruikers bewaren deel kunnen uitmaken van de overgedragen activa.
Wij zullen ook reageren op verzoeken om informatie indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om ons en/of onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan een gerechtelijk bevel, een verzoek van een toezichthouder of een ander juridisch of administratief proces tegen ons.

 

5. KLANTENWERVING LANGS ELEKTRONISCHE WEG

Waar toegestaan door de wet, en behoudens uw toestemming waar vereist, kunnen wij langs elektronische weg met u communiceren om u te laten kennismaken met onze producten en diensten. Als u geen berichten meer van ons wenst te ontvangen, gebruik dan de link " uitschrijven " in onze e-mails of sms STOP naar het opgegeven nummer, of neem rechtstreeks contact met ons op via "Contacteer ons" en wij zullen u geen berichten meer sturen.

 

6. OPSLAG VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Als algemene regel geldt dat wij uw Persoonsgegevens niet langer zullen bewaren dan nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor ze verzameld zijn.
Wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de relatie met u te beheren.
Wij bewaren uw Persoonsgegevens echter voor marketingdoeleinden gedurende drie jaar vanaf de datum van de laatste interactie tussen ons als u geen klant bent en zolang wij via onze promotionele activiteiten contact met u houden als u wel klant bent, tenzij u bezwaar maakt wanneer u een van onze marketingberichten ontvangt.
IP-adressen die voor veiligheidsdoeleinden verzameld worden, zullen niet langer dan 10 dagen bewaard worden.
Ten slotte zullen de verzamelde verbindingslogs, met uw toestemming, bewaard worden door middel van cookies en andere trackers die op onze Website gebruikt worden, voor een periode van maximaal dertien (13) maanden, overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor meer details, zie het hoofdstuk " Cookies " hieronder.
Het is mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens langer dan de hieronder vermelde periode in archiveringsvorm moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of, indien dit noodzakelijk is onder de toepasselijke verjaringswet, om onze rechten af te dwingen.

Zodra uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor archiverings- of andere doeleinden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of voor verjaringsdoeleinden, zorgen wij ervoor dat zij ofwel volledig vernietigd worden ofwel geanonimiseerd worden.

 

7. EXTERNE LINKEN

De Website kan links bevatten naar websites van derden. Aangezien Pierre Fabre geen zeggenschap heeft over deze sites, is het niet verantwoordelijk voor hun gegevensbeschermingspraktijken, dus we raden u aan het gegevensbeschermingsbeleid van deze sites van derden te controleren. Dit beleid is alleen van toepassing op Persoonsgegevens die door onze Websites of in het kader van onze bedrijfsuitoefening verzameld worden.

 

8. UW RECHTEN

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

 • Een kopie van uw persoonsgegevens verkrijgen, informatie over de verwerking ervan en de rechtsgrondslag.
 • Onjuiste Persoonsgegevens te rectificeren (met inbegrip van het recht om onvolledige Persoonsgegevens aan te vullen);
 • Uw Persoonsgegevens te wissen, mits de rechtsgrondslag voor het verzamelen van de gegevens u dat toestaat. Bovendien is dit recht in sommige gevallen pas van toepassing wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt werden;
 • De verwerking van uw Persoonsgegevens beperken wanneer:
  • De juistheid van de Persoonsgegevens betwist wordt;
  • De verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen van uw Persoonsgegevens;
  • Wij uw Persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar zij nog steeds noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • Verzoeken om overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat aan een derde (of aan u) indien onze verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op de uitvoering van een contract dat met u gesloten is
 • Een kopie krijgen van de stappen die ondernomen zijn om uw Persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie over te dragen.
 • Uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens intrekken (indien deze verwerking op uw toestemming gebaseerd is) zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming die vóór de intrekking van de toestemming plaatsgevonden heeft.
 • Algemene of specifieke instructies geven over hoe uw Persoonsgegevens na uw overlijden verwerkt en gebruikt moeten worden.
 • U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking voor klantenwervingsdoeleinden. Om telefonisch contact te vermijden, kunt u zich gratis registreren op de website https://www.dncm.be/fr/
 • Naast de hierboven vermelde rechten hebt u het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw Persoonsgegevens die gerechtvaardigd wordt door het gerechtvaardigd belang van Pierre Fabre, met inbegrip van profilering (in tegenstelling tot een rechtvaardiging door uw toestemming, of om een contract met u uit te voeren).

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, de GBA " Gegevensbeschermingsautoriteit ", Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België.
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens, onder "Contact opnemen"

Wij kunnen u om een identiteitsbewijs vragen en behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen indien de wet ons dit toestaat, bijvoorbeeld indien uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is. Wij zullen trachten binnen de toepasselijke termijn op uw verzoek te reageren.

 

9. COOKIES

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw apparaat of op de server van een website geplaatst kan worden. Wij gebruiken cookies om bepaalde automatisch verzamelde informatie te verkrijgen, zoals hierboven beschreven. U bent niet verplicht een cookie te aanvaarden, en u kunt kiezen welke cookie u aanvaardt door uw browserinstellingen zo te wijzigen dat cookies niet aanvaard worden. U kunt natuurlijk bezwaar maken tegen hun aanwezigheid en ze weigeren of verwijderen. Daartoe kunt u ze van uw apparaat verwijderen door de helppagina van de door u gebruikte browser te raadplegen of kunt u de opslag van " cookies " voorkomen door deze functie in uw browser uit te schakelen.

 

10. SOORTEN COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN

Wij gebruiken verschillende soorten cookies op onze Website voor verschillende doeleinden: deze cookies staan bekend als strikt noodzakelijke cookies, prestatiecookies, marketingcookies en functionele cookies. Sommige cookies kunnen door een derde partij verstrekt worden om extra functionaliteit aan onze Website te bieden en worden hieronder vermeld.

 

 

11. COOKIES VERWIJDEREN

Indien u cookies weigert, zullen wij geen verdere cookies op uw apparaat plaatsen, met uitzondering van de hierboven besproken functionele cookies (waaronder met name een cookie om te onthouden dat u niet wilt dat er cookies geplaatst worden wanneer u de Website bezoekt).
Wij wijzen u er echter op dat als u ervoor kiest bepaalde cookies te verwijderen of te weigeren, dit gevolgen zal hebben voor bepaalde functies of diensten op onze Website.

 

12. UPDATE VAN HET PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen om wijzigingen in de wet en/of onze praktijken inzake de bescherming van persoonsgegevens in aanmerking te nemen.

 

13. CONTACTGEGEVENS

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpobe@pierre-fabre.com Laatst gewijzigd: 01/09/2022

Terug naar boven