- LABORATOIRES KLORANE - 
- PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE -
PIERRE FABRE MODEL PRIVACYVERKLARING VOOR WEBSITES

 

 

Dank u voor uw bezoek aan onze website. De bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers is een belangrijk aandachtspunt voor de groep Pierre Fabre Benelux .

In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet welke gegevens er worden verzameld wanneer u Onze Website raadpleegt en gebruikt en hoe deze worden verwerkt. 

U kunt de informatie die u zoekt rechtstreeks raadplegen door te klikken op één van de onderstaande menupictogrammen.

Wie zijn wij?

Deze Website : http://www.klorane.com/be-nl  wordt beheerd door  :

Pierre Fabre Benelux

Rue Henri-Joseph Genesse 1

1070 Anderlecht, Belgique

(hierna genoemd "Pierre Fabre" of "Wij") die verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonsgegevens die mogelijk van u worden verzameld op de Website voor de hieronder beschreven doeleinden.

Wij verzoeken u deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen om de voorwaarden te leren kennen die wij gebruiken voor het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer u onze Website bezoekt. Houd er rekening mee dat de Privacyverklaring op elk moment kan worden bijgewerkt door Pierre Fabre. De datum van de meest recente update wordt weergegeven op deze pagina. Wij verzoeken u daarom om de pagina regelmatig te raadplegen.

 

Informatie die wij over u verzamelen I

 

 Afhankelijk van de diensten die door onze website worden aangeboden en waarvan u gebruik maakt, van uw keuzes en de configuratie van uw terminal (vooral ten opzichte van cookies en andere trackers), informatie die betrekking op u heeft (uw "Persoonsgegevens") worden door Pierre Fabre onder meer de volgende gegevens verzameld en verwerkt:

• Wanneer u onze Website gebruikt, kan u worden gevraagd om vrijwillig persoonsgegevens aan ons op te geven zoals uw achternaam, voornaam, huisadres, e-mailadres, telefoonnummer, uw voorkeuren en interesses naast alle contactgegevens die nodig zijn om antwoord te geven op vragen of om door u ingediende klachten af te handelen.

• Wanneer u onze Website bezoekt, zal onze server automatisch de verschillende gegevens verzamelen die door de browser of het apparaat worden gegenereerd, zoals onder meer: de domeinnaam; het IP-adres; de datum, de tijd en de duur van uw bezoek; het soort browser, het besturingssysteem en de bekeken pagina's.

[Wij gebruiken de verzamelde gegevens niet om u automatisch te identificeren en kruisen deze niet met de hierboven vermelde Persoonsgegevens die u ons opgeeft.]

• [Wij kunnen ook eventueel Persoonsgegevens van derden verkrijgen, met name van [bronnen van derden vermelden]

Verwerkingsdoeleinden van uw Persoonsgegevens

 

.Hieronder vindt u een overzicht van de verwerkingsdoeleinden van uw Persoonsgegevens door onze medewerkers en de redenen waarom wij menen deze gegevens te moeten verwerken.

 

  

Communicatie en Overdracht van Persoonsgegevens

 

Wij maken deel uit van de wereldwijde Pierre Fabre groep en het komt van tijd tot tijd voor dat wij uw Persoonsgegevens eventueel doorgeven binnen de Pierre Fabre groep in het kader van de hierboven vermelde doeleinden.

Ook kunnen wij externe dienstverleners (die in overeenstemming met onze instructies handelen) opdracht geven ons te helpen bij het verstrekken van informatie, producten of services, het leiding geven aan en beheren van onze activiteiten of bij het beheren en verbeteren van onze Website. In dergelijke gevallen kan het voor deze derden noodzakelijk zijn om toegang te hebben tot uw Persoonsgegevens.

Als uw Persoonsgegevens buiten de EER (Europese Economische Ruimte) worden overgedragen aan andere bedrijven van de Pierre Fabre groep of aan dienstverleners, zullen wij de nodige maatregelen nemen en ervoor zorgen dat uw Persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming krijgen alsof ze binnen de EER zouden zijn gebleven, inclusief door het afsluiten van Gegevensoverdrachtovereenkomsten in overeenstemming met de Standaard contractbepalingen die werden goedgekeurd, bijgewerkt of herzien door de Europese Commissie, in voorkomende gevallen, de adequaatheidsbesluiten, de Bindende bedrijfsregels of door Europese Autoriteiten Gegevensbescherming goedgekeurde overeenkomsten. [Voor de overdrachten aan andere entiteiten van de Pierre Fabre groep buiten de EER hebben wij een Intragroep Gegevensoverdrachtovereenkomst ingevoerd gebaseerd op de Standaard contractbepalingen die werden goedgekeurd, bijgewerkt of herzien door de Europese Commissie, welke de Persoonsgegevens beschermt die worden overgedragen tussen de diverse entiteiten van Pierre Fabre.]

U hebt het recht om geïnformeerd te worden over het overdrachtmechanisme waarmee uw Persoonsgegevens worden overgedragen buiten de EER en over het land waarnaar zij worden overgedragen door contact op te nemen met dpofr@pierre-fabre.com

 Ook is het mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens vrijgeven aan derden in het kader van een daadwerkelijke of mogelijke verkoop van ons bedrijf of van activa die ons eigendom zijn of het eigendom van aan ons gelieerde bedrijven, in welk geval de Persoonsgegevens van onze gebruikers waarover wij beschikken deel zouden kunnen uitmaken van de verkochte activa.

Wij zullen ook gevolg geven aan verzoeken om informatie indien de wet ons hiertoe verplicht of als deze openbaarmaking noodzakelijk is om Onze rechten te beschermen en/of om ons in overeenstemming te brengen met een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel, een verzoek van een regelgever of enige andere juridische procedure die tegen ons wordt aangespannen.

 

 

[Elektronische direct marketing]

Waar dit bij wet is toegestaan, en onder voorbehoud van uw toestemming, kunnen wij eventueel met u communiceren via elektronische middelen om u onze producten en diensten aan te bieden. Als u zich wilt afmelden om Onze berichten niet langer te ontvangen, wordt u verzocht gebruik te maken [van de link “afmelden” vermeld in onze e-mails of stuurt u STOP per sms naar het aangegeven nummer] of neemt u rechtstreeks contact op met ons via het adres “Contact opnemen” en zullen wij u niet langer berichten toezenden.

Bewaren van Persoonsgegevens

Als algemene regel geldt dat wij uw Persoonsgegevens alleen bewaren voor de tijd die nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor zij werden verzameld.

Wij zullen uw Persoonsgegevens Slechts bewaren zolang dit strikt noodzakelijk is voor onze betrekkingen met u (bijvoorbeeld wanneer u een account opent, een product koopt op onze website enz.).

Wij zullen uw Persoonsgegevens echter drie jaar lang bewaren ten behoeve van direct marketing vanaf de datum van de laatste uitwisseling tussen ons, als u geen klant bent, en zolang wij in contact met u blijven via onze aanbiedingen, als u klant bent, tenzij u hiertegen bezwaar maakt wanneer u een van onze direct marketing berichten ontvangt.

De IP-adressen die voor beveiligingsdoeleinden worden verzameld, zullen niet langer dan 10 dagen worden bewaard.

Als laatste de logboeken die worden verzameld en bewaard als u hiermee instemt met behulp van cookies en andere trackers op onze Website zullen voor een periode van maximaal dertien (13) maanden worden bewaard in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Raadpleeg voor nadere informatie de paragraaf “Cookies” hieronder.

Het kan gebeuren dat wij uw Persoonsgegevens moeten bewaren in archiefvorm buiten de hieronder vermelde tijd, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of indien dit is vereist in het kader van de toepasselijke verjaringstermijn om één van onze rechten uit te oefenen (bijvoorbeeld alle informatie over transacties zal gedurende de looptijd van het contract en tot 5 jaar daarna worden bewaard).

Zodra uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor doeleinden of voor de archiveringsdoeleinden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of voorschriften, dragen wij er zorg voor dat zij volledig worden vernietigd of anoniem gemaakt.

 

Links naar andere websites

 

De Website kan links bevatten naar websites van derden. Aangezien Pierre Fabre hierover geen controle heeft, is hij niet verantwoordelijk voor hun gegevensbeschermingspraktijken. Wij raden u daarom aan om u te informeren over het Privacybeleid van deze externe websites op het gebied van gegevensbescherming. Dit beleid geldt alleen voor de Persoonsgegevens die door onze Websites worden verzameld of in het kader van onze activiteiten.

 

Uw rechten

 

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

• Een kopie aanvragen van uw Persoonsgegevens naast informatie over het verwerken van Persoonsgegevens en de rechtsgrondslag hiervan;

• Onjuiste Persoonsgegevens corrigeren (inclusief het recht om onvolledige Persoonsgegevens aan te vullen);

• Uw Persoonsgegevens wissen (in sommige gevallen geldt dit recht alleen wanneer de gegevens niet langer nodig zijn om de doeleinden te bereiken waarvoor ze werden verzameld of verwerkt);

•De verwerking van uw Persoonsgegevens beperken wanneer:

• de juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwist;

• de verwerking is niet rechtmatig, maar u verzet zich tegen het wissen van uw Persoonsgegevens;

• Wij hebben uw Persoonsgegevens niet langer nodig, maar ze zijn nog wel nodig voor het constateren, uitoefenen of verdedigen van een recht in de rechtbank;

• Het aanvragen van de portabiliteit van uw Persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat voor een derde partij (of voor uzelf) als onze verwerking plaatsvindt met uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een contract dat met u werd gesloten;

• Algemene of specifieke instructies geven over het verwerken en gebruiken van uw Persoonsgegevens na uw overlijden.

• Zich te allen tijde verzetten tegen telefonische contacten ten behoeve van direct marketing, door zich gratis in te schrijven op de website: https://www.dncm.be/nl

•Uw toestemming intrekken voor het verwerken van uw Persoonsgegevens (indien deze verwerking met uw toestemming gebeurt) zonder afbreuk te doen aan de wettigheid van de toegestane verwerking voorafgaande aan het intrekken;

• Zich verzetten tegen gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing; en

• Een kopie aanvragen van de genomen adequate maatregelen of inzage hierin vragen, wanneer uw Persoonsgegevens worden overgedragen aan een ander land of een internationale organisatie.

Naast voornoemde rechten hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw Persoonsgegevens die wordt gerechtvaardigd door het rechtmatige belang van Pierre Fabre, inclusief profilering (in tegenstelling tot een rechtvaardiging door uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een met u gesloten ​​contract). U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw Persoonsgegevens  ten behoeve van direct marketing, inclusief profilering.

U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende Autoriteit, belast is met Gegevensbescherming, te weten APD - Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, Belgique.

Om deze rechten uit te oefenen, neemt u contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens, “Contact opnemen". Houd er rekening mee dat wij u om een ​​legitimatiebewijs kunnen vragen en dat wij ons het recht voorbehouden om een ​​vergoeding in rekening te brengen indien dit wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld als uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is. Wij zullen ons best doen om u binnen de toepasselijke termijn een antwoord te geven.

 

Cookies

 

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw apparaat of op de server van een Website kan worden geplaatst. Wij maken gebruik van cookies om bepaalde gegevens zoals hierboven beschreven automatisch te verzamelen. U bent niet verplicht een cookie te accepteren en kunt kiezen welke cookies u accepteert door de instellingen van uw browser te wijzigen, zodat deze geen cookies accepteert. Voor nadere informatie over cookies, inclusief het instellen van uw Internetbrowser om ze te weigeren of om het installeren van cookies beter te controleren op uw apparaat, kunt u hier terecht [een link invoegen naar een tool waarmee cookies kunnen worden gecontroleerd bijv. cookiebot of civic cookie control onetrust enz.].

  

Soorten cookies die wij gebruiken

 

Wij gebruiken verschillende soorten cookies op onze Website voor verschillende doeleinden: deze cookies staan ​​bekend als strikt noodzakelijke cookies, prestatiecookies, marketingcookies en functionele cookies. Sommige cookies kunnen door een derde partij worden geleverd om extra functies toe te voegen aan onze Website te verstrekken en worden hieronder vermeld.

• Strikt noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die essentieel zijn voor het uitvoeren van een actie waarom u vraagt, zoals het inloggen op uw account. Als u de cookies weigert door de browserinstellingen te wijzigen, kunnen wij u niet garanderen dat onze Website volledig naar wens functioneert tijdens uw bezoek.

• Prestatiecookies: dit zijn de cookies die worden gebruikt om onze Website te verbeteren, bijvoorbeeld voor analyses aan de hand waarvan wij kunnen weten hoe onze Website wordt gebruikt en welke verbeteringen wij kunnen aanbrengen. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over de manier waarop de bezoekers onze Website gebruiken. Deze informatie wordt in anonieme vorm verzameld en betreft het aantal bezoekers, hun herkomst en de pagina's die ze hebben bezocht.

• Marketingcookies: deze cookies worden gebruikt om specifieke advertenties naar een computer of een ander geïdentificeerd apparaat (en niet naar een persoon aangeduid met een naam of die anderszins identificeerbaar is) te sturen die aansluiten op de interesses verbonden aan de activiteit van de Website geassocieerd met deze computer of dit apparaat (bijvoorbeeld door te klikken op banneradvertenties, bezochte subpagina's, zoeken op trefwoorden). Deze cookies worden tevens gebruikt om het aantal keren te beperken dat een gebruiker een bepaalde advertentie bekijkt en om de efficiëntie van een advertentiecampagne te meten. Cookies registreren ook het feit dat de Website werd bezocht via een bepaald apparaat en zullen deze informatie doorgeven aan marketingbedrijven. De marketingcookies op onze Website worden beheerd door externe dienstverleners met onze toestemming. Aan de hand van marketingcookies kan de advertentiebron worden achterhaald vanwaar een gebruiker naar onze Website werd geleid, zodat wij kunnen weten of het voor ons interessant is om in deze advertentiebron te investeren.

• Functionele cookies: deze cookies verbeteren de prestaties en functies van onze Website, vaak naar aanleiding van een specifieke actie van de gebruiker. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de door ons aan u voorgestelde inhoud aanpassen of uw voorkeuren bewaren.

• Social plug-in trackingcookies van derden verbonden aan Social plug-ins: door het opnemen van Social plug-in cookies kunnen er cookies worden opgeslagen door hun leveranciers. Met deze cookies kunnen onze gebruikers informatie delen met het desbetreffende sociale netwerk, maar kan de netwerkoperator ook de gebruiker identificeren en informatie over zijn/haar gebruik van de Website opslaan in zijn/haar profiel.

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken op onze Website

Vous trouverez ci-dessous la liste des cookies que vous utilisons sur notre Site Internet

Doeleinde

Type de cookie

Nam vande cookie

Nam van de applicatie

Bewaartermijn 

Functionele Cookie

 

pf_store_map_bounds

Klorane

-

Functionele Cookie

 

_gat

Google Analitics

2 mois

Analytische Cookie

 

_ga

Google Analitics

-

Analytische Cookie 

 

_gid

Google Analitics

3 mois

Functionele Cookie

 

has_js

Klorane

-

Functionele Cookie

 

Drupal.tableDrag.showWeight

Klorane

9 mois

Functionele Cookie

 

Drupal.visitor.last_range

Klorane

1 an

Functionele Cookie

 

dialgo_box_info

Klorane

-

Functionele Cookie

ctools-collapsible-state

Klorane

-

Functionele Cookie

 

pf_store_user_pos

Klorane

-

Strikt Noodzakelijk

 

SESSION

Klorane

Session du navigateur

Marketing Cookie

 

DSID

doubleclick.net

2 Semaines

Marketing Cookie

 

IDE

doubleclick.net

2 Mois

Trackingcookie van derden

 

_effs

 Klorane

 

Trackingcookie van derden

 

_effc

 Klorane

 

 Trackingcookie van derden

 

_gbs

 Klorane

 

Trackingcookie van derden

 

_gbc

 Klorane

 

 

 

Beheer en verwijdering van cookies

 

Om het gebruik van de cookies op onze Website te controleren, hebben wij een tool ontwikkeld die u wordt aangeboden wanneer u onze Website bezoekt en die u uitnodigt om de verschillende cookies in te stellen waarvan u de installatie hebt geautoriseerd. Wij verzoeken u om [link naar een Cookie Control Tool zoals cookiebot of civic cookie control] te raadplegen voor nadere informatie.

Als u cookies weigert, zullen wij geen andere cookies op uw apparaat plaatsen met uitzondering van de "functionele" cookies die hierboven worden beschreven (inclusief een specifieke cookie die registreert dat u niet wilt dat er cookies worden geïnstalleerd wanneer u de Website bezoekt).

Houd er rekening mee dat als u bepaalde cookies wilt verwijderen of weigeren, dit invloed kan hebben op bepaalde functies of diensten van onze Website.

 

Bijgewerkte versies van de Privacyverklaring

 

Wij kunnen deze Privacyverklaring op elk moment wijzigen om wijzigingen in de wet en/of onze praktijken op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens te integreren.

 

Contactinformatie

 

cht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met ons op het volgende adres: dpofr@pierre-fabre.com 

 

Wij hebben een afgevaardigde bij de afdeling Gegevensbescherming die kan worden bereikt met de volgende contactgegevens: dpofr@pierre-fabre.com

 

Laatste wijziging : [        12.11.2018      ]