ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SKUPINY PIERRE FABRE

Ďakujeme, že ste navštívili naše webové stránky. Ochrana a zabezpečenie osobných údajov našich zákazníkov a používateľov je pre skupinu Pierre Fabre hlavnou prioritou.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké informácie sú zhromažďované pri navštívení a používaní našich webových stránok a ako sú tieto informácie spracovávané.

 

1. KTO SME?

Tieto webové stránky (ďalej len « www.klorane.com/sk-sk ») prevádzkuje spoločnosť Pierre Fabre Dermo-Cosmetique so sídlom Les Cauquillous - 81500 Lavaur - France (ďalej len „Pierre Fabre“ alebo „My“), ktorá je zodpovedná za spracovanie osobných údajov, ktoré od vás môžu byť zhromaždené na webových stránkach, na účely popísané nižšie.
Radi by sme vám odporučili, aby ste si pri návšteve našich webových stránok tieto Zásady ochrany osobných údajov pozorne prečítali a oboznámili sa s podmienkami spracovania vašich osobných údajov. Vezmite prosím na vedomie, že spoločnosť Pierre Fabre môže tieto zásady kedykoľvek aktualizovať. Na tejto stránke sa zobrazí dátum poslednej aktualizácie. Preto vás vyzývame, aby ste ich pravidelne kontrolovali.

 

2. INFORMÁCIE, KTORÉ O VÁS ZHROMAŽĎUJEME

V závislosti na tom, aké služby na našich webových stránkach využívate a ako je vaše zariadenie nakonfigurované (najmä pokiaľ ide o súbory cookies a ďalšie sledovacie mechanizmy), osobné údaje o vás (ďalej len „vaše Osobné údaje“) zhromažďované a spracovávané spoločnosťou Pierre Fabre, zahŕňajú:

Údaje, ktoré ste dobrovoľne zadali do formulára (odber noviniek, kontakt, účasť na propagačnej akcii [súťaž, hra alebo prieskum]), ako sú:

vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, pohlavie, poštová adresa a ďalšie informácie o vás, ktoré ste oznámili v rámci svojej žiadosti (môžu zahŕňať aj údaje o zdravotnom stave).

Údaje generované vašim prehliadačom, ktoré náš server automaticky zhromažďuje pomocou „súborov cookies a ďalších sledovacích mechanizmov“:

Údaje týkajúce sa navštívených webových stránok: názov domény, dátum, čas a doba trvania návštevy, stránky, videá a reklamy, na ktoré ste klikli.

Údaje, ktoré sa týkajú konkrétne vás: vaša IP adresa (umiestnenie vstupného bodu siete, typ prehliadača, operačný systém).

Tieto automaticky zhromaždené osobné údaje nepoužívame na to, aby sme sa vás pokúsili identifikovať, a nespájame ich s vyššie uvedenými osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli. 

Osobné údaje o vás môžeme získať aj od tretích strán (napr. z profilov na sociálnych sieťach, ak ste prihlásení do svojej členskej zóny pomocou účtu sociálnej siete).

 

3. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nižšie nájdete prehľad účelov spracovania vašich osobných údajov naším systémom a dôvody, prečo je to pre nás nevyhnutné.

ÚČELY SPRACOVANIE

PRÁVNY ZÁKLADPRE SPRACOVANIEVAŠICHOSOBNÝCH ÚDAJOVNAŠIMI SLUŽBAMI

Odpovede na vaše otázky zaslané e-mailom, prostredníctvom kontaktného formulára a chatuNáš oprávnený záujem
Pomôcť vám nájsť obchod alebo predajňu, ktorá je najbližšie k vašej polohe
Vykonávanie štatistických analýz
Ak nevznesiete námietky proti nižšie uvedenému oddielu „Vaše práva“ a „Súbory cookies“, aby sme lepšie porozumeli vašim preferenciám prostredníctvom analýzy vášho správania na našich webových stránkach a ponúkali produkty alebo služby prispôsobené vašim záujmom
Lepšie vyhovieť vašim potrebám ponukou produktov alebo služieb, ktoré lepšie vyhovujú vašim záujmom
Zasielanie informácií o našich ponukách, novinkách a akciách (newslettry, pozvánky a ďalšie publikácie)Váš výslovný súhlas
Oznamovať príslušným orgánom akékoľvek problémy súvisiace s používaním našich výrobkovNaše právne povinnosti

 

Osobné údaje, ktoré sú pre nás nevyhnutné na naplnenie vyššie popísaných účelov, sú na rôznych stránkach webových stránok, kde sú zhromažďované, označené hviezdičkou.

Pokiaľ sa rozhodnete tieto povinné polia nevyplniť, je možné, že nebudeme môcť spracovať vaše požiadavky alebo vám poskytnúť požadované produkty a služby. Ďalšie osobné údaje sú čisto dobrovoľné a umožňujú nám vás lepšie spoznať a vďaka tomu zlepšiť našu komunikáciu a služby.

 

4. KOMUNIKÁCIA A ODVZDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Sme súčasťou medzinárodnej skupiny Pierre Fabre Group a vaše osobné údaje môžeme z času na čas sprístupniť skupine Pierre Fabre Group na vyššie uvedené účely.
Môžeme tiež vymenovať poskytovateľov služieb tretích strán (ktorí budú pracovať v súlade s našimi pokynmi), aby nám pomohli vám poskytovať informácie, produkty alebo služby, riadiť a spravovať naše podnikanie alebo spravovať a zlepšovať naše webové stránky. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany vyžadovať prístup k vašim osobným údajom.
Ak sa vaše osobné údaje zasielajú mimo EHP (Európsky hospodársky priestor) iným spoločnostiam v rámci skupiny Pierre Fabre alebo poskytovateľom služieb, podnikneme kroky na zabezpečenie rovnakej úrovne ochrany vašich osobných údajov, ako keby zostali v EHP, vrátane uzavretia zmlúv o prenose údajov na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou v aktualizovanom alebo revidovanom znení alebo iných mechanizmov odovzdávania, ako sú rozhodnutia o vhodnosti, záväzné podnikové pravidlá alebo zmluvy schválené orgánmi EÚ na ochranu údajov, ak sú uplatniteľné.
Vaše osobné údaje môžeme tiež odovzdať tretím stranám v rámci skutočného alebo potenciálneho predaja spoločnosti Pierre Fabre alebo akýchkoľvek aktív, ktoré nám patria alebo sú vo vlastníctve pridružených spoločností; v takom prípade môžu byť osobné údaje našich používateľov súčasťou odovzdávaných aktív.
Rovnako budeme reagovať na žiadosti o vydanie informácií, ak nám to ukladá zákon alebo ak je také zverejnenie nevyhnutné na ochranu našich práv alebo nás, splnenie súdneho príkazu, žiadosti regulačného orgánu alebo iného právneho či správneho postupu voči nám.

 

5. E-MARKETING

Ak to zákon povoľuje, a len po získaní vášho súhlasu, ak je to potrebné, môžeme s vami komunikovať elektronickými prostriedkami, aby sme vám predstavili naše produkty a služby. Ak sa chcete odhlásiť z odberu našich noviniek, použite odkaz "Odhlásiť sa" v našich e-mailoch alebo pošlite textovú správu vo formáte STOP na uvedené číslo, prípadne nás kontaktujte priamo na adrese Kontaktujte nás a my vám prestaneme správy posielať.

 

6. UKLADANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všeobecne platí, že vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené.
Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu nevyhnutne potrebnú pre správu nášho vzťahu s vami.
Vaše osobné údaje však budeme uchovávať na účely priameho marketingu po dobu troch rokov od dátumu poslednej interakcie medzi nami, ak nie ste naším zákazníkom, a pokiaľ s vami budeme v kontakte prostredníctvom našich propagačných aktivít, ak ste naším zákazníkom, pokiaľ proti tomu nevznesiete námietku, keď dostanete jednu z našich marketingových správ.
IP adresy zhromaždené na bezpečnostné účely nebudú uchovávané dlhšie ako 10 dní.
Zhromaždené záznamy o pripojení budú s vaším súhlasom uchovávané pomocou súborov cookies a iných sledovacích mechanizmov používaných na našich webových stránkach po dobu najviac trinástich (13) mesiacov v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Súbory cookies“ nižšie.
Možno budeme musieť uchovávať vaše osobné údaje v archívnej forme aj po uplynutí nižšie uvedených lehôt, aby sme splnili naše zákonné povinnosti alebo v prípade potreby, s výhradou platných premlčacích lehôt, uplatnili niektoré z našich práv.

Keď už vaše Osobné údaje nnebudú potrebné na dané účely alebo archiváciu na plnenie našich zákonných povinností alebo premlčaní, zabezpečíme ich úplné zničenie alebo anonymizáciu.

 

7. EXTERNÉ ODKAZY

Webové stránky môžu obsahovať odkazy na stránky tretích strán. Keďže spoločnosť Pierre Fabre nekontroluje ani nezodpovedá za ich postupy ochrany údajov, odporúčame vám, aby ste si preštudovali zásady ochrany údajov na týchto stránkach tretích strán. Tieto zásady sa vzťahujú výhradne na osobné údaje zhromaždené na našich webových stránkach alebo v priebehu našej činnosti.

 

8. VAŠE PRÁVA

V súlade s platnými predpismi môžete mať nasledujúce práva týkajúce sa vašich osobných údajov:

 • Získanie kópie svojich osobných údajov, informácie o tom, ako sú spracovávané, a právny základ pre ich spracovanie.
 • Oprava nesprávnych osobných údajov (vrátane práva na doplnenie neúplných osobných údajov).
 • Vymazanie osobných údajov, pokiaľ to umožňuje právny základ pre ich zhromažďovanie. Okrem toho možno v určitých prípadoch toto právo uplatniť iba vtedy, ak údaje už nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované.
 • Obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ak:
  • Presnosť Osobných údajov je spochybnená.
  • Spracovanie je nezákonné, ale vy nesúhlasíte s vymazaním svojich osobných údajov.
  • Vaše Osobné údaje už nepotrebujeme, ale sú stále nevyhnutné na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
 • Požiadanie o prenositeľnosť vašich osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte tretej strane (alebo vám), ak je naše spracovanie založené na vašom súhlase alebo na plnení zmluvy s vami.
 • Získanie alebo nahliadnutie do kópie príslušných opatrení prijatých na prenos vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
 • Odvolanie svojho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov (pokiaľ je také spracovanie založené na vašom súhlase) bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
 • Poskytnutie všeobecných alebo konkrétnych pokynov, ako spracúvať a používať vaše osobné údaje po vašej smrti.
 • Kedykoľvek tiež môžete vzniesť námietku proti spracovaniu na marketingové účely.
 • Okrem vyššie uvedených práv máte právo vzniesť námietku proti akémukoľvek spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré je odôvodnené oprávneným záujmom spoločnosti Pierre Fabre, vrátane profilovania (proti vášmu súhlasu alebo za účelom plnenia zmluvy s vami).

Máte tiež právo podať sťažnosť na miestnom dozornom úrade pre ochranu osobných údajov.
Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov v časti Kontaktujte nás.

Vezmite prosím na vedomie, že môžeme požadovať doklad totožnosti a vyhradzujeme si právo účtovať poplatky, pokiaľ to zákon umožňuje, napríklad ak je vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná. Na vašu žiadosť sa pokúsime odpovedať v príslušnej lehote.

9. TYPY SÚBOROV COOKIE, KTORÉ POUŽÍVAME

 

 

10. ODSTRÁNENIE SÚBOROV COOKIES

 

Pokiaľ súbory cookies odmietnete, nebudeme do vášho zariadenia ukladať žiadne ďalšie súbory cookies s výnimkou vyššie uvedených súborov cookies (vrátane súboru cookies, ktorý si zapamätá skutočnosť, že si neželáte, aby sa pri návšteve webových stránok ukladali žiadne súbory cookies).
Vezmite však na vedomie, že pokiaľ sa rozhodnete niektoré súbory cookies odstrániť alebo odmietnuť, ovplyvní to niektoré funkcie alebo služby na našich webových stránkach.

 

11. AKTUALIZÁCIA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť s ohľadom na zmeny v právnych predpisoch alebo našich postupoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

 

12. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo ak chcete uplatniť niektoré svoje práva, obráťte sa na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov na nasledujúcej adrese: dpofr@pierre-fabre.com Posledná zmena: 01/06/2024

späť na začiatok