PRÁVNE UPOZORNENIA LABORATÓRIÍ KLORANE 

 

Editor 
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE Zjednodušená akciová spoločnosť so základnym kapitálom 22 987 907,05 EUR 
Sídlo: 45 Place Abel Gance - 92100 BOULOGNE 
RCS (číslo v obchodnom registri) Nanterre 319 137 576 
DIČ v EÚ formáte: FR42319137576 
Telefónne číslo: +33 (0) 5 63 58 88 00
E-mail: contact.klorane@pierre-fabre.com

Riaditeľ vydavateľstva PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

 

Vývojár
Zjednodušená akciová spoločnosť so základnym kapitálom 814 314,88 EUR 
20 Rue des Jardins
92600 Asniers sur seine 
RCS (číslo v obchodnom registri) Nanterre 378 615 363 

 

Hosting
PLATFORM.SH  Zjednodušená akciová spoločnosť so základnym kapitálom 510 747,00 EUR 
131 Boulevard de Sébastopol 
75002 Paríž, Francúzsko 
RCS (číslo v obchodnom registri) Paríž B 521 496 059
Telefónne číslo: +33 (0) 1 40 09 30 00
E-mail: customercare@platform.sh

 

Poďakovanie 
Dizajn, tvorba: WIDEKoncept, redakčný obsah, fotografie/videá: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY KLORANE 

 

ČLÁNOK 1 - ÚČEL VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK
Účelom týchto všeobecných podmienok používania (ďalej len „VOP“) je definovať podmienky používania a prístupu na webové stránky spoločnosti LABORATOIRES KLORANE (ďalej len „LABORATOIRES KLORANE), ochranné známky spoločnosti PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (ďalej len „PFDC“), ktoré používatelia (ďalej len „používatelia“) prijímajú iba návštevou týchto webových stránok.

 
Ak si používatelia neželajú tieto podmienky prijať, spoločnosť KLORANE LABORATORIES ich žiada, aby tieto webové stránky opustili. 

VOP podliehajú francúzskym zákonom a môžu byť kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. Webové stránky je možné používať výhradne na osobné, nekomerčné účely. 

Všeobecne platí, že používateľ nesmie používať celé webové stránky alebo ich časť na akýkoľvek účel, ktorý je nezákonný (napr. porušenie autorských práv) alebo je zakázaný týmito VOP. 

Návštevou webových stránok používateľ súhlasí s tým, že bude dodržiavať VOP, ako sú stanovené v deň návštevy. 

Tieto VOP sa vzťahujú na každého používateľa, ktorý navštívi webové stránky. 
 
ČLÁNOK 2 - OPIS WEBOVÝCH STRÁNOK
Webové stránky sú prístupné iba online na nasledujúcej adrese:

https://www.klorane.com/sk-sk a iba pre používateľov s bydliskom v metropolitnom Slovensku. 

Tieto webové stránky boli vytvorené s cieľom poskytnúť vám informácie o spoločnosti KLORANE LABORATOIRES (popisy výrobkov, poradenské listy, súťaže, newslettery atď.) a predstaviť vám všetky rady produktov KLORANE LABORATOIRES. Webové stránky poskytujú najmä nezmluvné informácie o spoločnosti KLORANE LABORATOIRES s cieľom popísať všetky jej produkty, avšak bez akéhokoľvek úmyslu ponúkať priamy nákup produktov alebo služieb (pokiaľ nie je výslovne uvedené inak) (ďalej len „služby“). 

Ak máte menej ako šestnásť (16) rokov, musíte vyhlásiť, že ste dostali povolenie od svojich rodičov alebo zákonných zástupcov pred tým, než spoločnosti KLORANE LABORATOIRES poskytnete svoje osobné údaje k prístupu na webové stránky a prijmete akékoľvek oznámenia zasielané spoločnosťou KLORANE LABORATOIRES. 

Webové stránky sú plne financované z prostriedkov PFDC. Webové stránky nepredstavujú zmluvnú ponuku a nevyzývajú k žiadnej forme reklamy.

Vzhľadom na to, že webové stránky sú aktualizované s prihliadnutím na všetky činnosti, môže sa stať, že niektoré nové informácie, služby alebo oznámenia už nie sú v čase ich šírenia platné alebo sú jednoducho zastarané. Spoločnosť KLORANE LABORATOIRES nemôže zaručiť, že všetky informácie a služby dostupné na webových stránkach sú plne aktuálne, hoci sa o to snaží. 

Spoločnosť KLORANE LABORATOIRES neručí za správnosť a úplnosť informácií a služieb obsiahnutých na webových stránkach. Spoločnosť KLORANE LABORATOIRES vykoná príslušné opravy. Poskytované informácie a služby navyše mohli byť aktualizované v čase medzi ich zobrazením a okamihom, kedy sa o nich používatelia dozvedeli. Spoločnosť KLORANE LABORATOIRES v žiadnom prípade nezaručuje, že tieto informácie a služby sú presné, úplné a aktuálne. 

Za používanie týchto webových stránok nesie výhradnú a plnú zodpovednosť používateľ. Spoločnosť KLORANE LABORATOIRES nenesie zodpovednosť za akékoľvek dopady vyplývajúce z používania týchto webových stránok. 

Pokiaľ nie je výslovne stanovené inak, budú sa na akúkoľvek novú funkciu, ktorá zlepšuje alebo rozširuje jednu alebo viac existujúcich služieb, alebo na akúkoľvek novú službu, ktorú KLORANE LABORATOIRES spustí, vzťahovať VOP. 
Používatelia berú na vedomie, že služba je im poskytovaná so všetkými svojimi výhodami aj nedostatkami. Používatelia sa zaväzujú používať webové stránky v súlade s účelmi popísanými v týchto VOP, nepoužívať webové stránky iným spôsobom, než je určené, a nepokúšať sa používateľa presmerovať na inú službu. 

ČLÁNOK 3 - PODMIENKY PRÍSTUPU NA WEBOVÉ STRÁNKY
3.1. Pre prístup na webové stránky musí mať používateľ k dispozícii hardvér a softvér potrebný na prístup na internet. Pre prístup k webovým stránkam na počítači, tablete alebo mobilnom telefóne (ďalej len „zariadenie“) musí mať používateľ zodpovedajúci vysokorýchlostný prístup k internetu, širokopásmové alebo dátové predplatné umožňujúce prístup k internetu z počítača/tabletu/kompatibilného mobilného telefónu, ako je: smartphone (IOS, Android), pripojenie WAP, Wi-Fi alebo 3G/4G. 

Používateľ berie na vedomie, že pri používaní webových stránok sa naďalej uplatňujú podmienky zmluvy s jeho internetovým/mobilným operátorom. Všetky náklady, ktoré môže poskytovateľ požadovať v súvislosti s prístupom k službám pripojenia k internetu, Wi-Fi, WAP a/alebo 3G/4G, za účelom používania webových stránok, znáša sám používateľ. 
Pri používaní webových stránok sa používateľ zaväzuje, že nebude zasahovať do riadneho fungovania webových stránok, serverov, sietí alebo nebude upravovať, prispôsobovať, nabúravať webové stránky alebo upravovať aplikácie alebo webové stránky tretích strán tak, aby došlo k zámene prepojenia s webovými stránkami. 

Používateľ si je vedomý obmedzení a limitov internetových a telekomunikačných sietí, a preto sa zaväzuje: 
- chrániť svoje zariadenie pred akoukoľvek formou vírusov, pokusom o narušenie, neoprávneným prístupom alebo použitím tretími stranami; 
- zabezpečiť podmienky pre inštaláciu, prevádzku a údržbu svojich zariadení, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie webových stránok. 

3. 2. POVINNOSTI POUŽÍVATEĽOV 
Používaním webových stránok používatelia súhlasia s tým, že nebudú: 
- používať webové stránky a služby k politickej činnosti, propagande alebo proselytizmu, 
- používať webové stránky na iný ako určený účel, 
- vykonávať nezákonné činnosti, najmä porušovať autorské práva k fotografiám, obrázkom, textom, videám atď., 
- propagovať alebo nabádať ostatných užívateľov k používaniu iných služieb, či už ide o konkurenčné služby alebo nie, 
- akýmkoľvek spôsobom narušovať fungovanie webových stránok, 
- porušovať zákony o duševnom vlastníctve, 
- porušovať platné zákony a predpisy. 

Používatelia majú zakázané: 
- sťahovať, odosielať, posielať e-mailom alebo akýmkoľvek iným spôsobom šíriť akýkoľvek obsah, ktorý je nezákonný, škodlivý, výhražný, urážlivý, má povahu obťažovania, je hanlivý, vulgárny, obscénny, ohrozuje súkromie iných osôb, je nenávistný, rasistický alebo inak nevhodný, 
- prezerať, zobrazovať, sťahovať, prenášať akýkoľvek obsah, ktorý by bol v rozpore s platnými zákonmi krajiny, v ktorej sú webové stránky prehliadané, najmä pokiaľ ide o duševné vlastníctvo, 
- pokúšať sa uvádzať ostatných používateľov do omylu vystupovaním pod osobným či firemným menom, najmä tým, že by sa vydával za zamestnanca alebo pridruženú organizáciu PFDC a KLORANE LABORATOIRES, moderátora, sprievodcu alebo hostiteľa, 
- sťahovať, zobrazovať, zasielať e-mailom alebo šíriť akýmkoľvek iným spôsobom akýkoľvek obsah, vrátane počítačových vírusov alebo akéhokoľvek iného kódu, súboru alebo programu určeného na prerušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek počítačového softvéru alebo telekomunikačného nástroja (tento zoznam nie je v žiadnom prípade úplný), 
sťahovať, zobrazovať, posielať e-mailom alebo akýmkoľvek iným spôsobom šíriť akýkoľvek obsah, ktorý porušuje akýkoľvek patent, ochrannú známku, výrobné tajomstvo, práva duševného vlastníctva alebo iné autorské práva (ďalej spoločne len „práva“) tretích strán, 
- narúšať normálny priebeh dialógu, zrýchľovať tempo posúvania obrazovky tak, že používatelia nie sú schopní sledovať a písať svoj dialóg alebo vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá má podobný rušivý účinok a bráni používateľom komunikovať v reálnom čase, 
- zasahovať do služby, serverov, sietí pripojených k službe alebo ich narušovať, alebo odmietať dodržiavať požadované podmienky, postupy, všeobecné pravidlá alebo regulačné ustanovenia vzťahujúce sa na siete pripojené k službe, 
- akýmkoľvek spôsobom obťažovať iného alebo viacerých iných používateľov, 
- zhromažďovať a uchovávať osobné údaje a identifikačné informácie týkajúce sa iných používateľov. 

Spoločnosť KLORANE LABORATOIRES alebo akákoľvek osoba či subjekt určený touto spoločnosťou je oprávnená zmazať alebo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý porušuje podmienky týchto podmienok alebo platné predpisy alebo akýkoľvek obsah, ktorý je akýmkoľvek iným spôsobom zavrhnutiahodný. 
Používatelia tiež berú na vedomie, že pri používaní služby a webových stránok musia zachovávať zdravý úsudok a niesť všetky súvisiace riziká. 

ČLÁNOK 4 - INFORMÁCIE OBSIAHNUTÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKACH 
4.1. Informácie o produktoch a službách 

Pokiaľ nie je stanovené inak, sú produkty a služby prezentované na webových stránkach všeobecnou prezentáciou sortimentu spoločnosti KLORANE LABORATORES. Tieto informácie sú uvedené iba na informatívne a nezmluvné účely. 

4.2. Použitie rád poskytovaných na webových stránkach

Informácie sú sprístupnené používateľom webových stránok. Týmto ustanovením nie je dotknutý prevod akéhokoľvek vlastníckeho práva spojeného s informáciami. Používateľom sa udeľuje iba licencia na nazeranie a používanie týchto informácií, a to nevýhradne a na ich súkromné účely. Používateľom je preto zakázané kopírovať alebo reprodukovať všetky informácie alebo ich časti akýmikoľvek prostriedkami a na akomkoľvek existujúcom alebo budúcom médiu, prekladať informácie do akéhokoľvek iného jazyka a upravovať ich. 

Spoločnosť KLORANE LABORATOIRES nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame následky alebo škody spôsobené v dôsledku chybných informácií alebo hackerských útokov. Okrem toho sa záväzok spoločnosti KLORANE LABORATOIRES týka prostriedkov, nie výsledku, pokiaľ ide o informácie a rady, ktoré budú používateľom poskytnuté. 
Spoločnosť KLORANE LABORATORIES neposkytuje žiadnu výslovnú ani implicitnú záruku a nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie týchto informácií alebo rád. Tieto údaje sú uvedené iba na informačné účely. 
Akékoľvek ďalšie informácie alebo otázky môžete zaslať na nasledujúcu adresu: 
E-mailom: KLORANE.CZ@pierre-fabre.com Poštou: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Tchèquie, s.r.o., Kolbenova 1021/9190, Praha 9, 190 00,  Praha 9. 
 
ČLÁNOK 5 - ZVEREJŇOVANIE ONLINE RECENZIÍ A HODNOTENÍ POUŽÍVATEĽOV 
Webové stránky umožňujú používateľom identifikovať sa a využívať službu online hodnotenia a recenzií na zverejňovanie hodnotenia alebo recenzií (ďalej len „hodnotenie/recenzia“) produktov spoločnosti KLORANE LABORATOIRES. Zamestnanci spoločnosti KLORANE LABORATOIRES /PFDC alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností majú zakázané zverejňovať hodnotenia/recenzie na webových stránkach. 
 
Každý používateľ je zodpovedný za svoje hodnotenie/recenziu. Spoločnosť KLORANE LABORATOIRES nemôže niesť zodpovednosť voči žiadnej osobe za hodnotenie/recenzie, ktoré zanechal používateľ. 
 
5.1. Podmienky pre zadávanie hodnotení/recenzií

Zverejnením hodnotenia alebo recenzie na webových stránkach používateľ prehlasuje a zaručuje: 
- že jeho hodnotenie/recenzia je v súlade s VOP a s platnými právnymi a regulačnými predpismi, 
- že sú autormi hodnotení/recenzií, že sa nevydávajú za inú osobu a že nepoužívajú falošnú e-mailovú adresu ani neuvádzajú nesprávny pôvod svojich hodnotení/recenzií, 
- že ich hodnotenia/recenzie sú ich vlastné dielo a neporušujú práva duševného vlastníctva tretích strán, 
- že všetok uverejnený obsah je presný. 
 
Používatelia ďalej vyhlasujú a zaručujú, že nebudú zverejňovať žiadny obsah:
- ktorý ich pravdepodobne môže identifikovať (používatelia nepoužívajú svoje celé meno, ale iba krstné meno alebo „pseudonym“), 
- ktorý obsahuje informácie (vrátane cien) o konkurentoch spoločnosti KLORANE LABORATOIRES alebo ich produktoch (vrátane ďalších výrobcov alebo distribútorov alebo dodávateľov kozmetických výrobkov a výrobkov súvisiacich s krásou/zdravím vlasov), 
- ktorý nesúvisí s hodnotením produktov spoločnosti KLORANE LABORATOIRES prezentovaných na webových stránkach, 
- za ktorý dostane od tretej strany akúkoľvek kompenzáciu, 
- ktorý môže byť pravdepodobne považovaný za reklamu alebo propagačný materiál či inú formu propagácie, 
- ktorý obsahuje odkazy na iné webové stránky, adresy URL, e-mailové adresy, kontaktné informácie alebo telefónne čísla, 
- ktorý obsahuje počítačový vírus alebo akýkoľvek iný potenciálne škodlivý alebo škodlivý počítačový program alebo súbor alebo návod na vytvorenie takéhoto vírusu, programu alebo súboru, 
- ktorý je hanlivý, výhražný, urážlivý, zlomyseľný, podnecujúci k násiliu alebo nenávisti, vulgárny, neslušný, zasahujúci do súkromia alebo práv na podobu alebo akýmkoľvek spôsobom nevhodný, 
- ktorý by pozostával zo získania alebo poskytnutia diagnózy alebo poradenstva týkajúceho sa lekárskych, psychologických, právnych, finančných problémov atď. 
 
5.2. Kontrola, zverejňovanie a úprava hodnotení a recenzií

  • Kontrolné charakteristiky
  • pred akýmkoľvek zverejnením spoločnosťou KLORANE LABORATORIES. 
  • v lehote dvoch (2) mesiacov od dátumu predloženia používateľom. 
  • Odmietnutie zverejnenia

Spoločnosť KLORANE LABORATOIRES si vyhradzuje právo odmietnuť zverejnenie akéhokoľvek hodnotenia/recenzie, ktoré podľa jej uváženia považuje za porušenie podmienok stanovených v článku 1. 

 
Okrem toho si spoločnosť KLORANE LABORATOIRES vyhradzuje právo nezverejniť: 
- duplicitný obsah, 
- recenzie napísané v inom jazyku, než je jazyk webových stránok, 
- akýkoľvek obsah, ktorý je nezrozumiteľný (najmä obsah s náhodnými znakmi a reťazcami slov), 
 
- už zverejnené hodnotenia/recenzie.
Hodnotenie/recenzia zverejnené po moderácii budú na webových stránkach viditeľné po dobu troch (3) rokov. Po uplynutí tohto obdobia sa hodnotenia/posudky uchovávajú v spoločnosti KLORANE LABORATORIES počas troch (3) rokov. 
Hodnotenia/recenzie odoslané používateľom nebudú menené. 
 
5.3. Duševné vlastníctvo 

Na akékoľvek hodnotenie/recenziu, ktoré používatelia na webových stránkach zverejnia, udeľujú týmto na dobu troch (3) rokov od zverejnenia hodnotenia/recenzie spoločnosti PFDC a jej pridruženým spoločnostiam a spoločnosti KLORANE LABORATOIRES bezplatnú, neodvolateľnú, nevýhradnú celosvetovú licenciu reprodukovať, reprezentovať, používať, kopírovať, upravovať, prispôsobovať, prekladať, vytvárať odvodené diela, začleňovať hodnotenie/recenziu do iných diel, šíriť toto hodnotenie/recenziu (vcelku alebo po častiach) a inak využívať alebo vkladať tento obsah do akéhokoľvek iného média, nosiča alebo technológie. 
Používatelia týmto berú na vedomie, že spoločnosť PFDC, ako aj jej pridružené organizácie a spoločnosť KLORANE LABORATOIRES môžu prekladať a zverejňovať ich hodnotenia/recenzie na svojich súčasných i budúcich stránkach sociálnych sietí (bez toho, aby tento zoznam bol úplný): Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat atď.) a na akejkoľvek zahraničnej verzii svojich webových stránok, vrátane webových stránok partnerov/distribútorov. 
Používatelia týmto berú na vedomie, že takéto zverejnenie môže zahŕňať ich meno (alebo pseudonymy, ako sa odporúča vyššie) použité na zverejnenie ich hodnotení/recenzií. Používatelia týmto súhlasia s tým, že ich hodnotenie/recenzia môžu byť použité v spojení so značkou KLORANE LABORATOIRES a súvisiacimi logami značky KLORANE LABORATOIRES, a to za podmienok stanovených v tomto odseku. 
 
5.4. Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa produktov spoločnosti KLORANE LABORATOIRES alebo ich použitia môžu používatelia kontaktovať spoločnosť KLORANE LABORATOIRES na nasledujúcej adrese: KLORANE.CZ@pierre-fabre.com

Spoločnosť KLORANE LABORATOIRES si vyhradzuje právo oznámiť váš názor svojmu oddeleniu služieb zákazníkom, pokiaľ to bude považovať za vhodné. 
 
ČLÁNOK 6 - ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSŤ
6.1 ZODPOVEDNOSŤ 

 Za používanie webových stránok nesú plnú zodpovednosť používatelia. Používatelia sa zaväzujú používať webové stránky v súlade s ich účelom. 
Spoločnosť KLORANE LABORATOIRES zaručuje používateľom pokojné používanie webových stránok a najmä zaručuje, že webové stránky neporušujú žiadne práva duševného vlastníctva tretej strany a že sú originálne. Spoločnosť KLORANE LABORATOIRES zaručuje, že webové stránky sú v súlade s platnými francúzskymi právnymi predpismi a platnými zodpovedajúcimi priemyselnými normami pre webové stránky. 

Používatelia sa zaväzujú, že nebudú dobrovoľne alebo dokonca nedobrovoľne vnášať vírusy, chyby alebo súbory akéhokoľvek druhu, ktoré by narušovali fungovanie webových stránok, a v takom prípade za ne preberajú výhradnú zodpovednosť. 
V duchu všeobecnej úcty môže spoločnosť KLORANE LABORATOIRES podniknúť právne kroky proti nepoctivým používateľom. 
Používateľ vyhlasuje a zaručuje sa, že si je plne vedomý vlastností a obmedzení internetu, a najmä toho, že prenos dát a informácií na internete sa vyznačuje iba relatívnou technickou spoľahlivosťou, pretože sa pohybuje v rôznorodých sieťach s rôznymi vlastnosťami a technickými možnosťami, ktoré v určitých okamihoch narúšajú alebo znemožňujú prístup. 

Spoločnosť KLORANE LABORATOIRES nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku pripojenia k webovým stránkam alebo ich používania používateľom. 
Spoločnosť KLORANE LABORATOIRES nenesie zodpovednosť za chyby, opomenutia, vírusy alebo výsledky, ktoré môžu byť získané nesprávnym použitím služieb, informácií a webových stránok. Spoločnosť KLORANE LABORATOIRES je viazaná iba jednoduchým záväzkom konať. 

Spoločnosť KLORANE LABORATORIES, manažéri alebo zamestnanci spoločnosti KLORANE LABORATORIES/PFDC nenesú zodpovednosť za: 
- akúkoľvek škodu vzniknutú v dôsledku pripojenia, prístupu k webovým stránkam alebo ich používaniu, 
- škodu vzniknutú priamo alebo nepriamo v dôsledku prehliadania webových stránok alebo používania služieb, ktoré sú na nich k dispozícii, 
- priame alebo nepriame škody vyplývajúce z používania webových stránok, najmä akékoľvek prevádzkové, finančné alebo obchodné straty alebo straty webových stránok alebo údajov v akomkoľvek informačnom systéme, a to aj v prípade, že spoločnosť KLORANE LABORATOIRES vie o možnosti vzniku takýchto škôd. 

Spoločnosť KLORANE LABORATOIRES v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za stratu informácií/služieb alebo škody súvisiace s touto službou. Žiadne informácie alebo služby poskytované na webových stránkach nemôžu byť vykladané ako akýkoľvek druh záruky. 
S výnimkou platných právnych predpisov alebo regulačných opatrení nemôže byť spoločnosť KLORANE LABORATOIRES činená zodpovednou za akékoľvek škody, najmä, ale nie výlučne, za stratu zisku, zákazníkov, dát, nehmotného majetku, ku ktorej môže dôjsť v dôsledku používania alebo nemožnosti používať webové stránky a všeobecnejšie za akékoľvek udalosti súvisiace s webovými stránkami alebo stránkami tretích strán. 

6.2. AKTUALIZÁCIA ALEBO ODSTÁVKY WEBOVÝCH STRÁNOK

Spoločnosť KLORANE LABORATORES sa snaží zaistiť prístup k webovým stránkam sedem dní v týždni a 24 hodín denne, ale nie je k tomu nijako viazaná. Spoločnosť KLORANE LABORATOIRES preto môže k webovým stránkam prerušiť prístup, najmä z dôvodu údržby a aktualizácie. Spoločnosť KLORANE LABORATOIRES nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto prerušenia a za dôsledky, ktoré z nich môžu vyplývať pre používateľov alebo tretie strany. 
Spoločnosť KLORANE LABORATOIRES si vyhradzuje právo na zmenu alebo odstránenie webových stránok bez predchádzajúceho upozornenia a bez akejkoľvek zodpovednosti. Vymazanie alebo zmeny webových stránok v žiadnom prípade nepredstavujú pre používateľa dôvod na zvláštnu náhradu škody alebo pridelenie náhrady škody či úroky. 

6.3. ZÁRUKY

Používatelia berú na vedomie a výslovne súhlasia s tým, že: 
- Používajú webovú lokalitu a službu na vlastné riziko. Služba je poskytovaná so všetkými svojimi výhodami i nedostatkami a je prístupná podľa svojej dostupnosti, spoločnosť KLORANE LABORATOIRES neposkytuje žiadnu výslovnú ani implicitnú záruku týkajúcu sa kvality a kompatibility služby pre konkrétne použitie a neporušenie pravidiel pre používanie služby jej používateľmi (tento zoznam neuvádza všetky možnosti). 

- Spoločnosť KLORANE LABORATOIRES nezaručuje, že webové stránky alebo služby splnia ich očakávania; že budú neprerušované, účelné, bezpečné alebo bezchybné; keďže výsledky, ktoré možno získať použitím služieb, budú presné a spoľahlivé; keďže kvalita všetkých služieb, informácií alebo akéhokoľvek iného materiálu, ktorý získajú prostredníctvom služby, bude zodpovedať ich očakávaniam; že prípadné vady použitého softvéru budú odstránené. 

- Akýkoľvek materiál stiahnutý alebo získaný akýmkoľvek iným spôsobom počas používania služby je na vaše vlastné riziko. Používatelia nesú výhradnú zodpovednosť za akékoľvek poškodenie svojho počítača alebo stratu dát v dôsledku stiahnutia tohto materiálu. 

ČLÁNOK 7 - DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Ak nie je v tomto dokumente stanovené inak, všetky prvky, ktoré sa objavujú na webových stránkach (vrátane, a to najmä textu, dát, databáz, grafiky, log, značiek, názvov, animácií, obrázkov, videí, zvukov, softvéru a všetkých ďalších prvkov) (ďalej len „prvky“) sú výhradným vlastníctvom spoločností PFDC a KLORANE LABORATOIRES alebo tretích strán, ktoré k nim udelili licenciu, a spadajú pod francúzske a medzinárodné autorské právo a všeobecnejšie pod duševné vlastníctvo. 

Tieto prvky sú chránené autorskými právami, ochrannými známkami, patentmi, právami k databázam, obchodným tajomstvom alebo všetkými ostatnými právami duševného vlastníctva. 
Všetky práva na reprodukciu, reprezentáciu a verejnú komunikáciu sú vyhradené, vrátane vizuálnych, fotografických, ikonografických a iných zobrazení. Reprodukcia celej webovej stránky alebo jej časti na akomkoľvek elektronickom médiu je bez výslovného súhlasu riaditeľa publikovania obsahu prísne zakázaná. 

Značky a logá použité na webových stránkach sú zaregistrované, ich reprodukcia by predstavovala porušenie práv. Všetky práva na použitie sú vyhradené. V súlade s článkom L.122-4 Zákona o duševnom vlastníctve Francúzskej republiky by akékoľvek zobrazenie alebo reprodukcia, ktoré nie sú výslovne povolené, či už vcelku alebo sčasti, a akýmikoľvek prostriedkami, boli nezákonné a predstavovali by jeho porušenie, ktoré sa trestá podľa článkov L 335-2. a nasledujúcich Zákona o duševnom vlastníctve. 

Používateľ nie je oprávnený predávať, kopírovať, prenajímať, uvádzať na trh, prevádzať, postupovať alebo inak ďalej poskytovať, upravovať, prispôsobovať webové stránky, zlučovať ich úplne alebo čiastočne s iným softvérom, prekladať, dekompilovať, rozoberať alebo vytvárať akýkoľvek softvér alebo funkcie odvodené z webových stránok bez výslovného písomného súhlasu riaditeľa publikovania obsahu.

Spoločnosť KLORANE LABORATOIRES udeľuje používateľovi bezplatnú, nevýhradnú, neprenosnú, osobnú licenciu obmedzenú na jeho súkromné použitie, na prístup, používanie a prezeranie webových stránok a ich prvkov. Toto právo sa udeľuje výhradne na osobné, súkromné a nekomerčné použitie a s výhradou zachovania všetkých upozornení týkajúcich sa reprodukcie a práv duševného vlastníctva. Používateľovi je preto zakázané kopírovať či reprodukovať všetky prvky alebo ich časti akýmikoľvek prostriedkami a na akomkoľvek existujúcom alebo budúcom médiu, prekladať prvky do akéhokoľvek iného jazyka a prvky prispôsobovať. 

Akékoľvek iné použitie prvkov je prísne zakázané a predstavuje porušenie ustanovení Zákona o duševnom vlastníctve. 

ČLÁNOK 8 - OSOBNÉ ÚDAJE

Pre viac informácií o ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV na webových stránkach vyzýva spoločnosť KLORANE LABORATORIES používateľov, aby sa oboznámili s nasledujúcimi oznámeniami: https://www.klorane.com/sk-sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov


ČLÁNOK 9 - HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Používateľ berie na vedomie, že spoločnosť KLORANE LABORATOIRES môže poskytovať odkazy na webové stránky alebo aplikácie, ktoré patria alebo nepatria do skupiny Pierre Fabre. Tieto webové stránky alebo aplikácie sú nezávislé na našich webových stránkach. 
Spoločnosť KLORANE LABORATOIRES neupravuje ani nekontroluje zdroje a obsah týchto webových stránok ani ich odkazy na iné webové stránky alebo aplikácie. 
Odkazy na tieto webové stránky alebo aplikácie v žiadnom prípade neznamenajú súhlas, potvrdenie alebo pristúpenie spoločnosti KLORANE LABORATOIRES k obsahu týchto webových stránok alebo aplikácií, a tým skôr k ich prípadnému využitiu. 
Spoločnosť KLORANE LABORATOIRES preto nenesie zodpovednosť za obsah, produkty, služby, reklamu, súbory cookies ani iné prvky týchto webových stránok, ani za akékoľvek škody alebo straty, preukázané alebo údajné, vyplývajúce alebo súvisiace s používaním týchto informácií, služieb alebo údajov dostupných na týchto webových stránkach alebo v aplikáciách. 

Hypertextové odkazy je možné vytvárať iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti KLORANE LABORATOIRES. Všetky žiadosti o povolenie musia byť zaslané na nasledujúcu adresu: contact.klorane@pierre-fabre.com 

ČLÁNOK 10 - ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES 
Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní súborov cookies na webových stránkach, spoločnosť KLORANE LABORATOIRES pozýva používateľa na nahliadnutie do tabuľky súborov cookies dostupnej na adrese:https://www.klorane.com/fr-fr/politique-de-confidentialite 

 
ČLÁNOK 11 - NEODSTÚPENIE OD ZMLUVY A ČIASTOČNÁ NEPLATNOSŤ

Pokiaľ je niektoré z ustanovení VOP neplatné v dôsledku zmeny právnych predpisov, nariadení alebo rozhodnutí súdu, nemá to žiadny vplyv na platnosť a dodržiavanie ostatných ustanovení VOP. 
Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán netrvá na niektorom z ustanovení VOP, nemôže sa neskôr toho istého ustanovenia dovolávať. 
 
ČLÁNOK 12 - OSTATNÉ USTANOVENIA

Pokiaľ by niektoré ustanovenie VOP stratilo platnosť alebo pokiaľ by nebolo úplné, bude dané ustanovenie nahradené ustanovením, ktoré je mu z hľadiska právneho výkladu najbližšie. 
Používatelia vyhlasujú a potvrdzujú, že sa zoznámili s VOP a že používanie webových stránok predstavuje zo strany používateľov úplný a bezpodmienečný súhlas so všetkými VOP. 
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa VOP alebo akýchkoľvek otázok či pripomienok k webovým stránkam alebo používateľskému účtu môžu používatelia poslať svoje otázky na nasledujúcu adresu: KLORANE.CZ@pierre-fabre.com
 
ČLÁNOK 13 - ZMENY VOP

Spoločnosť KLORANE LABORATORIES môže tieto VOP kedykoľvek zmeniť. Používatelia budú o týchto zmenách informovaní. Akékoľvek použitie webových stránok po oznámení zmeny predstavuje súhlas s VOP. V takom prípade sa použijú VOP platné na webových stránkach v deň ich použitia používateľom. Pokiaľ používateľ so zmenami VOP nesúhlasí, zaväzuje sa, že na webové stránky nebude vstupovať.
V prípade prekladu VOP je platná a použiteľná iba francúzska verzia. 

ČLÁNOK 14 - ROZHODNÉ PRÁVO A PRÍSLUŠNÉ SÚDY

Tieto VOP podliehajú francúzskemu právu. 
Akýkoľvek spor, ktorý sa vyskytne v súvislosti s VOP, bude predmetom mediácie pred začatím akéhokoľvek súdneho či rozhodcovského konania. V prípade neúspechu mediácie bude spor predložený príslušnému francúzskemu súdu. 

späť na začiatok