UWAGI PRAWNE LABORATORIÓW KLORANE 

 

Redaktor  
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE spółka akcyjna o uproszczonej strukturze i kapitale 22.987.907,05 EUR 
Siedziba główna: 45 Place Abel Gance – 92100 BOULOGNE 
RCS (numer w rejestrze handlowym) Nanterre B 319 137 576 
Nr VAT UE: FR42319137576 
Nr telefonu: +33 (0) 5 63 58 88 00
E-mail: contact.klorane@pierre-fabre.com

Dyrektor wydawniczy PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

 

Programista
SMILE  spółka akcyjna o uproszczonej strukturze i kapitale 814.314,88 EUR 
20 Rue des Jardins
92600 Asniers sur Seine 
RCS (numer w rejestrze handlowym) Nanterre 378 615 363 

 

Host 
PLATFORM.SH  spółka akcyjna o uproszczonej strukturze i kapitale 510.747.000 EUR 
131 Boulevard de Sébastopol 
75002 Paris, Francja 
RCS (numer w rejestrze handlowym) Paris B 521 496 059
Nr telefonu: +33 (0) 1 40 09 30 00
E-mail: customercare@platform.sh

 

Kredyt 
Design, kreacja: WIDE Koncepcja, treści redakcyjne, zdjęcia/filmy: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WITRYNY KLORANE 

 

ARTYKUŁ 1 — CEL REGULAMINU
Celem niniejszego regulaminu (zwanego dalej „regulaminem”) jest określenie warunków korzystania i dostępu do Witryny należącej do LABORATORIÓW KLORANE (zwanych dalej „ LABORTORIAMI KLORANE”), znaku towarowego należącego do firmy PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (zwanej dalej „PFDC”), które użytkownicy (zwani dalej „Użytkownikami”) akceptują poprzez odwiedzenie tej Witryny.

 
Jeśli użytkownicy nie chcą zaakceptować niniejszego Regulaminu, LABORATORIA KLORANE proszą ich o opuszczenie Witryny. 

Niniejszy Regulamin podlega prawu francuskiemu i może zostać zmieniony w dowolnej chwili i bez uprzedzenia. Witryna może być używana i konsultowana wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych. 

W uproszczeniu, Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Witryny w całości ani w części do celów niezgodnych z prawem (prawo autorskie) lub zabronionych przez niniejszy Regulamin. 

Odwiedzając Witrynę, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu wizyty. 

Regulamin dotyczy każdego Użytkownika, który odwiedza Witrynę. 
 
ARTYKUŁ 2 — OPIS WITRYNY INTERNETOWEJ
Witryna jest dostępna wyłącznie online pod następującym adresem:

https://www.klorane.com/pl-pl i wyłącznie dla Użytkowników zamieszkałych na terenie Francji Metropolitalnej (włączając Korsykę). 

Witryna została stworzona, aby dostarczać użytkownikom informacji o LABORATORIACH KLORANE (opisy produktów, porady, konkursy, biuletyny, itp.), jak również aby zaprezentować im całą gamę produktów LABORATORIÓW KLORANE. W szczególności, Witryna dostarcza nieumownych informacji o LABORATORIACH KLORANE, z ciągłą troską o opisanie wszystkich produktów, ale nie w celu oferowania możliwości bezpośredniego zakupu produktu lub usługi (chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej) (zwanych dalej „ Usługami ”). 

Jeśli użytkownik nie ukończył szesnastego (16.) roku życia, przed przekazaniem LABORATORIOM KLORANE swoich danych osobowych w celu uzyskania dostępu do Witryny i otrzymywania komunikatów wysyłanych przez LABORATORIA KLORANE obowiązany jest oświadczyć, że otrzymał pozwolenie od swoich rodziców lub przedstawicieli prawnych. 

Witryna jest finansowana w całości przez firmę PFDC. Witryna nie stanowi oferty umownej i nie jest przeznaczona do umieszczania reklam w jakiejkolwiek formie.

W związku z tym, że Witryna jest aktualizowana na bieżąco, z uwzględnieniem wszystkich działań, może się zdarzyć, że pewne nowe informacje, Usługi lub ogłoszenia w chwili ich rozpowszechnienia nie będą już aktualne. Pomimo dołożenia wszelkich starań LABORATORIA KLORANE nie mogą zagwarantować, że wszystkie informacje i Usługi dostępne w Witrynie są w pełni aktualne. 

LABORATORIA KLORANE nie gwarantują dokładności i kompletności informacji i Usług zawartych w Witrynie. LABORATORIA KLORANE dokonają odpowiednich korekt. Ponadto w czasie pomiędzy dowiedzeniem się przez Użytkowników o udostępnionych informacjach i Usługach a ich obejrzeniem przez Użytkowników informacje i Usługi te mogły zostać zaktualizowane. LABORATORIA KLORANE nie gwarantują w żaden sposób, że te informacje i Usługi są rzetelne, kompletne i aktualne. 

Wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za korzystanie z Witryny ponosi Użytkownik. LABORATORIA KLORANE nie ponoszą odpowiedzialności za żadne skutki korzystania z Witryny. 

O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, każda nowa funkcja, która ulepsza lub rozszerza jedną lub więcej istniejących Usług, lub każda nowa usługa wprowadzona przez LABORATORIA KLORANE będą podlegać Regulaminowi. 
Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że Usługa jest im udostępniana „w stanie, w jakim się znajduje”. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z Witryny zgodnie z celami opisanymi w Regulaminie, do niewykorzystywania Witryny w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem oraz do niepodejmowania prób przekierowania Użytkowników do innego serwisu. 

ARTYKUŁ 3 — WARUNKI DOSTĘPU DO WITRYNY 
3.1. Aby uzyskać dostęp do Witryny, Użytkownik musi posiadać sprzęt i oprogramowanie wymagane do korzystania z Internetu. Aby uzyskać dostęp do Witryny na komputerze, tablecie, telefonie komórkowym (zwanych dalej „Urządzeniem”), Użytkownik musi posiadać odpowiedno szybki dostęp do Internetu, abonament szerokopasmowy lub abonament na transmisję danych, umożliwiający dostęp do Internetu z komputera/tabletu/kompatybilnego telefonu komórkowego takiego jak: smartfon (IOS, Android), połączenie WAP, Wi-Fi i/lub 3G/4G. 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas korzystania z Witryny obowiązują go warunki umowy z jego operatorem internetowym/komórkowym. Użytkownik sam ponosi wszelkie koszty, których zażądać może operator, związane z dostępem do usług połączenia internetowego, Wi-Fi, WAP i/lub 3G/4G w celu korzystania z Witryny. 
Podczas korzystania z Witryny Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać prawidłowego funkcjonowania Witryny, serwerów, sieci ani nie modyfikować, dostosowywać, hakować Witryny ani nie modyfikować aplikacji lub witryny internetowej stron trzecich w celu stworzenia zamieszania co do powiązania z Witryną. 

Użytkownik jest świadomy ograniczeń i limitów sieci internetowych i telekomunikacyjnych, dlatego też zobowiązuje się: 
• chronić swoje Urządzenie przed wszelkimi formami wirusów, próbami włamania, nieuprawnionym dostępem i/lub wykorzystaniem przez strony trzecie; 
• zapewnić warunki instalacji, eksploatacji i konserwacji swojego Urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Witryny. 

3. 2. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW 
Korzystając z Witryny, Użytkownicy zobowiązują się, że nie będą: 
• wykorzystywać Witryny i Usług do uprawiania polityki, propagandy lub prozelityzmu; 
• korzystać z Witryny w sposób inny niż zgodny z jej przeznaczeniem; 
• prowadzić nielegalnej działalności, w szczególności naruszać praw autorskich do zdjęć, obrazów, tekstów, filmów, itp; 
• reklamować innych usług lub zachęcać innych użytkowników do korzystania z innych usług, niezależnie od tego, czy są one konkurencyjne, czy też nie; 
• w jakikolwiek sposób zakłócać funkcjonowania Witryny; 
• naruszać praw własności intelektualnej; 
• naruszać obowiązującego prawa i przepisów. 

Użytkownikom zabrania się: 
• pobierania, wysyłania, przesyłania pocztą elektroniczną lub rozpowszechniania w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek treści nielegalnych, szkodliwych, zawierających groźby, obraźliwych, stanowiących molestowanie, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, zagrażających prywatności innych osób, nienawistnych, rasistowskich lub w inny sposób niewłaściwych; 
• konsultowania, wyświetlania, pobierania, przekazywania jakichkolwiek treści, które byłyby sprzeczne z prawem obowiązującym w kraju, w którym Witryna jest przeglądana, a w szczególności w zakresie praw własności intelektualnej; 
• prób wprowadzenia w błąd innych Użytkowników poprzez używanie nazwiska lub nazwy firmowej innych osób, a w szczególności poprzez podawanie się za pracownika lub podmiot stowarzyszony z firmą PFDC i LABORATORIAMI KLORANE, moderatora, przewodnika lub gospodarza; 
• pobierania, wyświetlania, przesyłania pocztą elektroniczną lub rozpowszechniania w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek treści zawierających wirusy komputerowe lub inne kody, pliki lub programy służące do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności oprogramowania komputerowego lub narzędzi telekomunikacyjnych (lista ta nie jest w żadnym wypadku wyczerpująca); 
• pobierania, wyświetlania, wysyłania pocztą elektroniczną lub rozpowszechniania w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek treści naruszających patenty, znaki towarowe, tajemnice produkcyjne, prawa własności intelektualnej lub inne prawa autorskie (zwane dalej łącznie „prawami”) stron trzecich; 
• zakłócania normalnego toku dialogu, przyspieszania tempa przewijania ekranu tak, by Użytkownicy nie byli w stanie śledzić i wpisywać swojego dialogu, lub podejmowania jakichkolwiek działań o podobnym działaniu zakłócającym, utrudniającym Użytkownikom komunikację w czasie rzeczywistym; 
• ingerowania w pracę Serwisu, serwerów i sieci podłączonych do Serwisu lub zakłócania ich bądź odmowy przestrzegania wymaganych warunków, procedur, ogólnych zasad lub przepisów wykonawczych mających zastosowanie do sieci podłączonych do Serwisu; 
• nękania w jakikolwiek sposób innego Użytkownika lub wielu innych Użytkowników; 
• gromadzenia i przechowywania danych osobowych oraz danych identyfikacyjnych dotyczących innych użytkowników. 

LABORATORIA KLORANE lub wszelkie osoby lub podmioty wyznaczone przez LABORATORIA KLORANE będą uprawnione do usuwania wszelkich treści naruszających warunki niniejszego regulaminu i/lub obowiązujące przepisy i/lub treści nagannych w jakikolwiek inny sposób. 
Użytkownicy uznają również, że obowiązani są kierować się zdrowym rozsądkiem i ponosić wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Usługi i Witryny internetowej. 

ARTYKUŁ 4 — INFORMACJE ZAWARTE W WITRYNIE 
4.1. Informacje o produktach i usługach 

O ile nie postanowiono inaczej, produkty i usługi przedstawione w Witrynie stanowią ogólną prezentację asortymentu LABORATORIÓW KLORANE. Informacje te są podane wyłącznie w celach informacyjnych i pozaumownych. 

4.2. Korzystanie z porad zamieszczonych na stronie internetowej 

Informacje są udostępniane użytkownikom Witryny. Takie postanowienie nie ma wpływu na przeniesienie jakichkolwiek praw własności związanych z tymi informacjami. Użytkownicy otrzymują jedynie licencję na konsultowanie i wykorzystywanie tych informacji, na zasadzie niewyłączności i do użytku prywatnego. W związku z tym zabronione jest kopiowanie lub powielanie całości lub części informacji, w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek istniejącym lub przyszłym nośniku, a także tłumaczenie tych informacji na inne języki i ich dostosowywanie. 

LABORATORIA KLORANE nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje, bezpośrednie lub pośrednie, i/lub jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wadliwych lub zhakowanych informacji. Ponadto w odniesieniu do informacji i porad, które zostaną dostarczone użytkownikom zobowiązanie LABORATORIÓW KLORANE dotyczy środków, a nie rezultatu. 
LABORATORIA KLORANE nie udzielają żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji lub porad. Służą one wyłącznie celom informacyjnym. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji i/lub zgłoszenia wątpliwości można pisać na następujący adres: 
Za pośrednictwem poczty elektronicznej: contact.klorane@pierre-fabre.com  Pocztą: KLORANE LABORATORIES « Les Cauquillous » 81506 LAVAUR CEDEX 
 
ARTYKUŁ 5 — PUBLIKACJA ONLINE OPINII I OCEN UŻYTKOWNIKÓW 
Witryna pozwala Użytkownikom podać swoją tożsamość i korzystać z usługi oceny i recenzji online, aby publikować oceny lub recenzje (zwane dalej „Ocenami/Recenzjami”) dotyczące produktów KLORANE LABORATORIES. Pracownikom LABORATORIÓW KLORANE/PFDC lub jednej z ich filii nie wolno zamieszczać Ocen/Recenzji w Witrynie. 
 
Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za swoją Ocenę/Recenzję. LABORATORIA KLORANE nie ponoszą odpowiedzialności wobec żadnej osoby za Oceny/Recenzje zamieszczone przez któregokolwiek z Użytkowników. 
 
5.1. Warunki przesyłania Ocen/Recenzji

Zamieszczając Ocenę lub Recenzję w Witrynie, Użytkownicy oświadczają, że: 
• ich Oceny/Recenzje są zgodne z Regulaminem i obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi; 
• są autorami Ocen/Recenzji, nie podszywają się pod inne osoby, oraz nie używają fałszywego adresu e-mail ani nie wprowadzają w błąd co do pochodzenia swoich Ocen/Recenzji; 
• ich Oceny/Recenzje są ich oryginalną pracą i nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich; 
• wszystkie publikowane treści są rzetelne i precyzyjne. 
 
Użytkownicy oświadczają ponadto, że nie będą przesyłać żadnych treści:
• umożliwiających ich identyfikację (Użytkownicy nie używają pełnego imienia i nazwiska, lecz tylko imienia lub pseudonimu); 
• zawierających informacje (w tym ceny) na temat konkurentów LABORATORIÓW KLORANE lub ich produktów (w tym innych producentów i/lub dystrybutorów i/lub dostawców wyrobów kosmetycznych i związanych ze zdrowiem/pielęgnacją włosów); 
• niezwiązanych z oceną produktów LABORATORIÓW KLORANE przedstawionych w Witrynie; 
• za które otrzymują w jakiejkolwiek formie wynagrodzenie od stron trzecich; 
• mogących zostać uznane za reklamę, materiał promocyjny lub jakąkolwiek inną formę reklamy; 
• zawierających informacje odsyłające do innych witryn internetowych, adresy URL, adresy e-mail, informacje kontaktowe lub numery telefonu; 
• zawierających wirus komputerowy lub jakikolwiek inny potencjalnie zakłócający lub szkodliwy program lub plik komputerowy, lub też instrukcje, jak stworzyć taki wirus, program lub plik. 
• zniesławiających, stanowiących groźbę, obraźliwych, złośliwych, nawołujących do przemocy lub nienawiści, wulgarnych, nieprzyzwoitych, naruszających prywatność lub prawa do wizerunku lub w jakikolwiek sposób niewłaściwych; 
• które polegałyby na uzyskiwaniu lub udzielaniu diagnoz lub porad związanych z problemami medycznymi, psychologicznymi, prawnymi, finansowymi itp. 
 
5.2. Kontrola, publikacja i modyfikacja Ocen i Recenzji 

  • Charakterystyka kontroli 
  • przed jakąkolwiek publikacją przez LABORATORIA KLORANE. 
  • w terminie dwóch (2) miesięcy od daty zgłoszenia przez Użytkownika. 
  • Odmowa publikacji

LABORATORIA KLORANE zastrzegają sobie prawo do odmowy publikacji Ocen/Recenzji uznanych, wedle własnego uznania LABORATORIÓW, za naruszające warunki określone w Artykule I. 

 
Ponadto LABORATORIA KLORANE zastrzegają sobie prawo do niepublikowania: 
• treści powielonych; 
• recenzji napisanych w języku innym niż język Witryny; 
• wszelkich treści, które są niezrozumiałe (w szczególności treści zawierających przypadkowe znaki i ciągi słów). 
 
• Opublikowane Oceny/Recenzje 
Oceny/Recenzje opublikowane po moderacji będą widoczne w Witrynie przez okres trzech (3) lat. Po upływie tego okresu Oceny/Recenzje będą przechowywane przez LABORATORIA KLORANE przez okres trzech (3) lat. 
Oceny/Recenzje wystawione przez Użytkownika nie będą zmieniane. 
 
5.3. Własność intelektualna 

Własność intelektualna W przypadku wszelkich Ocen/Recenzji, które Użytkownicy umieszczają w Witrynie, Użytkownicy niniejszym udzielają firmie PFDC i jej podmiotom stowarzyszonym oraz LABORATORIOM KLORANE bezpłatnej, nieodwołalnej, niewyłącznej licencji na całym świecie na okres trzech (3) lat od publikacji Oceny/Recenzji na powielanie, przedstawianie, wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie, adaptowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych, integrowanie w innych dziełach, rozpowszechnianie tych Ocen/Recenzji (w całości lub w części) oraz wykorzystywanie i/lub osadzanie w inny sposób takich treści w jakimkolwiek innym medium, nośniku lub technologii. 
Użytkownicy niniejszym przyjmują do wiadomości, że firma PFDC, jak również jej podmioty stowarzyszone i LABORATORIA KLORANE, mogą tłumaczyć i publikować ich Oceny/Recenzje na swoich obecnych i przyszłych stronach w mediach społecznościowych (przy czym lista ta nie jest wyczerpująca: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat itp.) oraz wszelkich zagranicznych wersjach swojej Witryny, w tym witrynach partnerów/dystrybutorów. 
Użytkownicy są niniejszym informowani, że taka publikacja może zawierać ich imię i nazwisko (lub pseudonimy, jak zalecono powyżej) użyte do opublikowania ich Ocen/Recenzji. Użytkownicy akceptują fakt, że ich Oceny/Recenzje mogą zostać wykorzystane w połączeniu z marką LABORATORIA KLORANE i związanymi z nią logotypami marki LABORATORIÓW KLORANE, na warunkach określonych w niniejszym ustępie. 
 
5.4. Kontakt

W przypadku wszelkich pytań lub komentarzy dotyczących produktów LABORATORIÓW KLORANE lub ich zastosowania Użytkownicy mogą skontaktować się z LABORATORIAMI KLORANE pod następującym adresem: contact.klorane@pierre-fabre.com

LABORATORIA KLORANE zastrzegają sobie prawo do przekazania opinii Użytkownika do swojego działu obsługi klienta, jeśli uznają to za stosowne. 
 
ARTYKUŁ 6 — GWARANCJE I OBOWIĄZKI 
6.1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 Wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za korzystanie z Witryny ponoszą Użytkownicy. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z Witryny zgodnie z jej przeznaczeniem. 
LABORATORIA KLORANE gwarantują Użytkownikom spokojne korzystanie z Witryny, a w szczególności gwarantują, że Witryna nie narusza żadnych praw własności intelektualnej należących do stron trzecich oraz że jest oryginalna. LABORATORIE KLORANE gwarantują, że Witryna jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa francuskiego i odpowiednimi standardami branżowymi dla witryn internetowych. 

Użytkownicy zobowiązują się nie wprowadzać dobrowolnie lub nawet niechcący wirusów, robaków lub jakichkolwiek plików zakłócających funkcjonowanie Witryny, a w takim wypadku ponoszą za nie wyłączną odpowiedzialność. 
W duchu szacunku dla wszystkich, LABORATORIA KLORANE mogą podjąć kroki prawne przeciwko nieuczciwym użytkownikom. 
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest w pełni świadomy właściwości i ograniczeń Internetu, a w szczególności tego, że transmisja danych i informacji w Internecie korzysta jedynie ze względnej niezawodności technicznej, oraz tego, że dane i informacje te krążą w heterogenicznych sieciach o różnych cechach i możliwościach technicznych, które w pewnych okresach zakłócają dostęp do nich lub uniemożliwiają go. 

LABORATORIA KLORANE nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z połączenia z Witryną lub korzystania z niej przez Użytkownika. 
LABORATORIA KLORANE nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, pominięcia, wirusy lub wyniki, które mogą być uzyskane poprzez niewłaściwe korzystanie z Usług, informacji i Witryny. LABORATORIA KLORANE są związane jedynie standardowym zobowiązaniem w zakresie środków. 

LABORATORIA KLORANE, kierownicy lub pracownicy LABORATORIÓW KLORANE/firmy PFDC nie ponoszą odpowiedzialności za: 
- wszelkie szkody wynikające z połączenia się z Witryną, dostępu do niej lub korzystania z niej; 
- szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z Witryny lub z Usług w niej dostępnych; 
- bezpośrednie ani pośrednie szkody wynikające z korzystania z Witryny, a w szczególności wszelkie straty operacyjne, finansowe lub handlowe, lub utratę Witryny lub danych w jakimkolwiek systemie informatycznym, nawet jeśli LABORATORIA KLORANE są świadome możliwości wystąpienia takich szkód. 

LABORATORIA KLORANE nie ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za utratę informacji/Usług lub szkody związane z niniejszy Serwisem. Żadnych informacji ani Usług świadczonych przez Witrynę nie należy interpretować jako jakiejkolwiek gwarancji. 
Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawnych i wykonawczych, LABORATORIA KLORANE nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody, w szczególności, ale nie wyłącznie, utratę zysków, klientów, danych, własności niematerialnej, które mogą powstać w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z Witryny, a w ujęciu bardziej ogólnym, za żadne zdarzenia związane z Witryną i/lub jakąkolwiek witryną internetową stron trzecich. 

6.2. AKTUALIZACJE LUB PRZESTOJE WITRYNY

LABORATORIA KLORANE starają się zapewniać dostęp do Witryny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, lecz nie są do tego zobowiązane. LABORATORIA KLORANE mogą zatem przerwać dostęp, zwłaszcza w celu konserwacji i modernizacji. LABORATORIA KLORANE nie są w żaden sposób odpowiedzialne za te przerwy i ich konsekwencje dla Użytkownika lub stron trzecich. 
LABORATORIA KLORANE zastrzegają sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia Witryny bez uprzedzenia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Usunięcie lub modyfikacja Witryny nie może w żaden sposób uzasadniać szczególnej rekompensaty ani też przydziału odszkodowania i odsetek dla Użytkowników. 

6.3. GWARANCJE 

Użytkownicy przyjmują do wiadomości i wyraźnie akceptują fakt, że: 
• korzystanie z Witryny i Usługi odbywa się na ich własne ryzyko. Usługa świadczona jest na zasadzie usługi „w stanie, w jakim się znajduje” i jest dostępna w miarę jej dostępności, LABORATORIA KLORANE nie udzielają żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji dotyczącej jakości i zgodności Usługi z określonym przeznaczeniem ani nienaruszania zasad korzystania z Usługi przez jej Użytkowników (niniejsza lista nie jest wyczerpująca). 

•LABORATORIA KLORANE nie gwarantują, że Witryna i/lub Usługi spełnią ich oczekiwania; że będą one nieprzerwane, celowe, bezpieczne i pozbawione błędów; że wyniki, które można uzyskać, korzystając z usług będą rzetelne i wiarygodne; że jakość wszystkich Usług, informacji lub wszelkich innych materiałów uzyskanych przez nich w ramach Usługi spełni ich oczekiwania; że wady w użytym oprogramowaniu, jeśli takie istnieją, zostaną naprawione. 

• Wszelkie materiały pobrane lub uzyskane w jakikolwiek inny sposób podczas korzystania z Serwisu są pobierane i uzyskiwane na ich własne ryzyko. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia swojego komputera lub utratę danych wynikające z pobrania takiego materiału. 

ARTYKUŁ 7 — WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej, wszystkie elementy pojawiające się w Witrynie (w tym, w szczególności, tekst, dane, bazy danych, grafika, logo, marki, nazwy, animacje, obrazy, filmy, dźwięki, oprogramowanie i wszelkie inne elementy) (zwane dalej „Elementami”) stanowią wyłączną własność firmy PFDC i LABORATORIÓW KLORANE i/lub stron trzecich, które udzieliły na nie licencji, i podlegają francuskiemu i międzynarodowemu prawu autorskiemu oraz, szerzej, własności intelektualnej. 

Elementy te są chronione prawem autorskim, prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, prawami do baz danych, tajemnicami handlowymi i/lub wszelkimi innymi prawami własności intelektualnej. 
Zastrzega się wszelkie prawa do powielania, przedstawiania i publicznego komunikowania, w tym do przedstawień wizualnych, fotograficznych, ikonograficznych i innych. Powielanie całości lub części Witryny na jakimkolwiek nośniku elektronicznym bez wyraźnej zgody Dyrektora Wydawniczego jest surowo zabronione. 

Marki i logo użyte w Witrynie zostały zarejestrowane, ich powielanie stanowiłoby naruszenie prawa. Wszelkie prawa użytkowania są zastrzeżone. Zgodnie z artykułem L.122-4 kodeksu własności intelektualnej, jakiekolwiek przedstawianie lub powielanie bez wyraźnego zezwolenia, w całości lub w części, i w dowolny sposób, jest nielegalne i stanowi naruszenie podlegające karze na mocy artykułów L. 335-2. i następnych kodeksu własności intelektualnej. 

Użytkownik nie jest uprawniony do sprzedaży, kopiowania, wynajmowania, wprowadzania na rynek, przekazywania, cedowania lub w inny sposób udzielania podlicencji, modyfikowania, adaptowania Witryny, łączenia jej w całości lub w części z innym oprogramowaniem, tłumaczenia, dekompilowania, dezasemblowania lub tworzenia jakiegokolwiek oprogramowania lub jakichkolwiek funkcji pochodzących z Witryny bez wyraźnej pisemnej zgody Dyrektora Wydawniczego.

LABORATORIA KLORANE udzielają Użytkownikowi bezpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, osobistej licencji ograniczonej do prywatnego użytku, na dostęp, korzystanie i przeglądanie Witryny i jej Elementów. Prawo to jest przyznawane wyłącznie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego, z zastrzeżeniem zachowania wszystkich uwag dotyczących reprodukcji i praw własności intelektualnej z tym związanych. W związku z tym Użytkownikowi nie wolno kopiować ani powielać całości ani części Elementów w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek istniejącym lub przyszłym nośniku w celu przetłumaczenia Elementów na jakikolwiek inny język i dostosowania Elementów. 

Jakiekolwiek inne wykorzystanie Elementów jest surowo zabronione i stanowi naruszenie przepisów kodeksu własności intelektualnej. 

ARTYKUŁ 8 — DANE OSOBOWE

W celu uzyskania bliższych informacji na temat POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Witrynie, LABORATORIA KLORANE zapraszają użytkowników do zapoznania się z następującymi informacjami:https://www.klorane.com/pl-pl/polityka-prywatnosci
ARTYKUŁ 9 — HIPERLINKI

Użytkownika informuje się, że LABORATORIA KLORANE mogą udostępniać linki do witryn i/lub aplikacji należących lub nie należących do Grupy Pierre Fabre. Te witryny internetowe i/lub aplikacje są niezależne od Witryny. 
LABORATORIA KLORANE nie redagują ani nie kontrolują źródeł i treści tych witryn ani zawartych w nich linków do innych witryn i/lub aplikacji. 
Linki do tych stron i/lub aplikacji nie stanowią w żaden sposób aprobaty, zatwierdzenia lub przestrzegania przez LABORATORIA KLORANE treści tych witryn i/lub aplikacji, a tym bardziej ich ewentualnego wykorzystania. 
W związku z tym LABORATORIA KLORANE nie ponoszą odpowiedzialności za treść, produkty, usługi, reklamy, pliki cookie ani inne elementy tych witryn, jak również za wszelkie szkody lub straty, udowodnione lub domniemane, wynikowe lub związane z wykorzystaniem tych informacji, usług lub danych dostępnych w tych witrynach i/lub aplikacjach. 

Hiperlinki mogą być tworzone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą LABORATORIÓW KLORANE. Wszystkie wnioski o zezwolenie należy przesyłać na następujący adres: contact.klorane@pierre-fabre.com 

ARTYKUŁ 10 — POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE 
W celu uzyskania bliższych informacji na temat wykorzystywania plików cookie w Witrynie LABORATORIA KLORANE zapraszają Użytkowników do zapoznania się z Tabelą plików Cookies dostępną pod adresem:https://www.klorane.com/pl-pl/polityka-prywatnosci

 
ARTYKUŁ 11 — BRAK ODSTĄPIENIA OD WYKONANIA I CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ

Jeżeli jedno z postanowień Regulaminu utraci ważność na skutek zmiany przepisów prawa, regulacji lub orzeczenia sądu, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność pozostałych postanowień Regulaminu i konieczność ich przestrzegania. 
Jeżeli jedna ze Stron nie da pierwszeństwa dowolnemu z postanowień Regulaminu, nie może powoływać się na to samo postanowienie w późniejszym czasie. 
 
ARTYKUŁ 12 — POSTANOWIENIA INNE

W przypadku, gdyby któreś z postanowień Regulaminu utraciło swoją ważność lub zawierało lukę, dane postanowienie zostanie zastąpione przez postanowienie najbardziej zbliżone do niego z punktu widzenia wykładni prawnej. 
Użytkownicy oświadczają i potwierdzają, że zapoznali się z treścią Regulaminu, a korzystanie z Witryny stanowi ze strony Użytkowników całkowitą i bezwarunkową akceptację wszystkich postanowień Regulaminu. 
Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu, pytania lub uwagi dotyczące Witryny lub Konta Użytkownika, Użytkownicy mogą kierować na adres: contact.klorane@pierre-fabre.com
 
ARTYKUŁ 13 — ZMIANY W REGULAMINIE

Regulamin może w dowolnej chwili zostać zmieniony przez LABORATORIA KLORANE. Użytkownicy zostaną powiadomieni o tych zmianach. Korzystanie z Witryny po otrzymaniu powiadomienia o zmianie będzie oznaczało akceptację Regulaminu. Wówczas obowiązującym Regulaminem będzie ten, który obowiązuje w Witrynie w dniu korzystania z niej przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się ze zmianami wprowadzonymi w Regulaminie, zobowiązuje się nie korzystać z Witryny.
W przypadku tłumaczenia Regulaminu, ważną i obowiązującą wersją jest wyłącznie wersja francuska. 

ARTYKUŁ 14 — PRAWO OBOWIĄZUJĄCE I SĄDY WŁAŚCIWE

Niniejszy Regulamin podlega prawu francuskiemu. 
Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszym Regulaminem będą przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych lub arbitralnych podlegać mediacji. Jeżeli mediacja nie przyniesie skutku, spór zostanie wniesiony przed właściwy sąd francuski. 

powrót do góry