POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GRUPY PIERRE FABRE

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowejwitryny. Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa danych naszych klientów i użytkowników jest dla Grupy Pierre Fabre najwyższym priorytetem.Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane są gromadzone podczas odwiedzania i korzystania z naszej strony internetowej oraz w jaki sposób są one przetwarzane.

 

1. KIM JESTEŚMY?

Niniejsza strona internetowa (zwana dalej "Stroną"), jest obsługiwana przez: (i) Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, 45 Place Abel Gance 92 100 Boulogne – w zakresie zarządzania plikami cookies wykorzystywanymi na Stronie oraz (ii) Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-762) przy ul. Belwederskiej 20/22, KRS: 0000021960 – w zakresie wysyłki newslettera oraz odpowiedzi na pytania użytkowników, dotyczące w szczególności produktów, dla których podmiotem odpowiedzialnym / dystrybutorem jest Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska sp. z o.o. (zwane dalej łącznie "Pierre Fabre" lub "My"). Pierre Fabre jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, które mogą być pobierane od Państwa na Stronie w celach opisanych poniżej.
Zachęcamy do uważnego zapoznania się z tą Polityką Prywatności, aby poznać warunki przetwarzania Twoich Danych Osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Zaznaczamy przy tym, iż Pierre Fabre może w każdej chwili zaktualizować te informacje. Na tej stronie będzie wyświetlana data ostatniej aktualizacji. Dlatego sugerujemy, aby regularnie do niej wracać.

 

2. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU, KTÓRE GROMADZIMY

W zależności od tego, z jakich usług korzystasz na naszej Stronie i jak skonfigurowane są ustawienia Twojego urządzenia (w szczególności w zakresie plików cookie i innych trackerów), dane osobowe, które Cię dotyczą (zwane dalej "Twoimi Danymi Osobowymi") zbierane i przetwarzane przez Pierre Fabre obejmują:

Dane podane przez Ciebie dobrowolnie w formularzu (subskrypcja newslettera, kontakt, udział w akcji promocyjnej, np. konkurs, gra lub ankieta), takie jak:

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, płeć, adres pocztowy oraz wszelkie inne informacje o użytkowniku, przekazane przez niego w ramach żądania (które mogą obejmować szczegóły dotyczące zdrowia).

Dane generowane przez Twoją przeglądarkę, zbierane automatycznie przez nasz serwer za pomocą "cookies i innych trackerów":

Dane specyficzne dla odwiedzanych stron internetowych: nazwa domeny; data, godzina i czas trwania wizyty; strony, filmy, reklamy, na które kliknięto.

Dane, które są specyficzne dla Ciebie: Twój adres IP (lokalizacja punktu dostępu do sieci; typ przeglądarki, system operacyjny).

Nie wykorzystujemy tych danych osobowych zbieranych automatycznie do próby identyfikacji użytkownika i nie łączymy ich z opisanymi powyżej danymi osobowymi podanymi nam przez użytkownika.

Możemy również uzyskać dane osobowe użytkownika od stron trzecich (np. z profili mediów społecznościowych, jeśli użytkownik jest zalogowany za pomocą swojego konta w mediach społecznościowych).

 

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej znajduje się przegląd celów, dla których wykorzystujemy Twoje Dane osobowe i dlaczego musimy je przetwarzać.

CELE PRZETWARZANI DANYCH

PODSTAWA PRAWNA DLA NASZYCH USŁUG PRZETWARZAJĄCYCH TWOJE DANE OSOBOWE

Odpowiadanie na Twoje pytania przesłane pocztą elektroniczną, za pomocą formularzy kontaktowych

Nasz uzasadniony prawnie interes

Aby pomóc Ci znaleźć najbliższy sklep lub punkt sprzedaży, w którym będziesz mógł zakupić nasz produkt.

Twoja wyraźna zgoda

Aby móc przeprowadzać analizy statystyczne

Twoja wyraźna zgoda

O ile nie wyrazisz sprzeciwu, jak wyjaśniono w znajdującej się poniżej sekcji „Twoje prawa” i „Pliki cookie”, w celu lepszego zrozumienia Twoich preferencji poprzez analizę Twojego zachowania na naszej stronie internetowej oraz zaoferowania Ci produktów czy usług bardziej zgodnych z Twoimi zainteresowaniami

Twoja wyraźna zgoda

Aby skuteczniej zaspokajać Twoje potrzeby, oferując produkty i usługi lepiej dostosowane do Twoich zainteresowań

Twoja wyraźna zgoda

Aby wysyłać Ci informacje o naszych ofertach, nowościach i wydarzeniach (newslettery, zaproszenia i inne publikacje)

Twoja wyraźna zgoda

Aby powiadamiać odpowiednie władze o wszelkich problemach związanych z użytkowaniem naszych produktów

Nasze zobowiązania prawne

 

Dane osobowe, które są nam niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej, są oznaczone gwiazdką na poszczególnych stronach Witryny, na których są gromadzone.

Jeśli nie wypełnisz tych obowiązkowych pól, możemy nie być w stanie przetworzyć Twoich próśb lub dostarczyć Ci żądanych produktów i usług. Pozostałe Dane Osobowe są czysto opcjonalne i pozwalają nam lepiej Ciebie poznać oraz odpowiednio ulepszyć naszą komunikację i usługi.

 

4. KOMUNIKACJA I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jesteśmy częścią globalnej Grupy Pierre Fabre i od czasu do czasu możemy być zmuszeni ujawnić Twoje Dane osobowe Grupie Pierre Fabre w celach określonych powyżej.
Możemy również wyznaczyć zewnętrznych usługodawców (którzy będą działać zgodnie z naszymi instrukcjami), aby pomóc nam w dostarczaniu Ci informacji, produktów lub usług, kierowaniu i zarządzaniu naszą działalnością czy zarządzaniu i ulepszaniu naszej strony internetowej. W takich przypadkach te osoby trzecie mogą potrzebować dostępu do Twoich Danych osobowych.
Jeśli Twoje Dane osobowe są przekazywane poza teren EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) do innych spółek Grupy Pierre Fabre lub do usługodawców, podejmiemy kroki w celu zapewnienia ochrony Twoich Danych osobowych w takim samym stopniu, w jakim te dane byłyby chronione, gdyby były przechowywane na terenie EOG, w tym poprzez zawieranie umów o przekazywaniu danych, na podstawie klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, takich jak zatwierdzone Standardowe Klauzule Umowne, które mogą być aktualizowane lub zmieniane, lub innych mechanizmów transferu danych, takich jak, w stosownych przypadkach, decyzje stwierdzające odpowiedni poziom ochrony, Wiążące Reguły Korporacyjne lub umowy zatwierdzone przez organy ochrony danych UE.
Możemy również ujawnić Twoje Dane Osobowe osobom trzecim w ramach rzeczywistej lub potencjalnej sprzedaży Pierre Fabre lub jakichkolwiek aktywów należących do nas lub będących własnością podmiotów stowarzyszonych, w którym to przypadku przechowywane przez nas Dane Osobowe dotyczące naszych użytkowników mogą być jednym z przekazywanych aktywów.Nasza firma odpowiada również na prośby o informacje, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli takie ujawnienie jest wymagane w celu ochrony naszych praw lub podporządkowania się postępowaniu sądowemu, nakazowi sądowemu, żądaniu organu nadzorującego lub innemu postępowaniu prawnemu lub administracyjnemu prowadzonemu przeciwko firmie.

 

5. POZYSKIWANIE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW ELEKTRONICZNYCH

Tam, gdzie zezwala na to prawo i pod warunkiem uzyskania Twojej zgody, kiedy jest to wymagane, możemy komunikować się z Tobą za pomocą środków elektronicznych, aby poinformować o naszych produktach i usługach. Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji, aby nie otrzymywać już naszej komunikacji, prosimy o skorzystanie z linku "Zrezygnuj z newslettera" w naszych e-mailach lub skontaktuj się z nami bezpośrednio na adres: odo.pfdc@pierre-fabre.com, a my przestaniemy wysyłać Ci wiadomości.

 

6. PRZECHOWYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Zasadniczo przechowujemy Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zebrane.
Twoje Dane Osobowe przechowujemy wyłącznie przez okres niezbędny do zarządzania relacjami z Tobą.
Jednocześnie Twoje Dane Osobowe będą przechowywane dla celów marketingu bezpośredniego przez okres trzech lat od daty ostatniej interakcji między nami, jeśli nie jesteś klientką/-em, oraz tak długo, jak długo będziemy utrzymywać z Tobą kontakt w ramach naszych działań promocyjnych, jeśli jesteś klientką/-em, chyba że sprzeciwisz się temu po otrzymaniu jednej z naszych wiadomości marketingowych.
Adresy IP gromadzone dla celów bezpieczeństwa nie będą przechowywane dłużej niż 10 dni.
Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, dzienniki logów gromadzone za Twoją zgodą za pomocą plików cookie i innych urządzeń śledzących używanych na naszej stronie internetowej są przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzynaście (13) miesięcy. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w sekcji „Pliki cookie” znajdującej się poniżej.Zachowanie Twoich Danych Osobowych w formie archiwum po upływie okresu wskazanego poniżej może być konieczne w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub, gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy o przedawnieniu, w celu udowodnienia jednego z naszych praw.

Gdy Twoje Dane Osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów lub archiwizacji w odpowiedzi na zobowiązania prawne lub przedawnienie, zapewniamy ich całkowite zniszczenie lub anonimizację.

 

7. LINKI ZEWNĘTRZNE

Strona internetowa może zawierać łącza do stron internetowych osób trzecich. Ponieważ Pierre Fabre nie kontroluje ani nie odpowiada za praktyki ochrony danych stosowane przez te strony, zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony danych przez nie stosowanymi. Niniejsze zasady dotyczą wyłącznie Danych osobowych gromadzonych przez nasze strony internetowe w ramach naszej działalności.

 

8. TWOJE PRAWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mogą przysługiwać Ci niektóre lub wszystkie z następujących praw w odniesieniu do Twoich Danych Osobowych:

 • Prawo do uzyskania kopii Twoich Danych Osobowych wraz z informacją o tym, w jaki sposób i na jakiej podstawie są one przetwarzane;
 • Prawo do sprostowania niedokładnych Danych Osobowych (w tym prawo do uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych);
 • Prawo do usunięcia Twoich Danych Osobowych, o ile pozwala na to podstawa prawna dotycząca gromadzenia danych. Ponadto, w niektórych przypadkach prawo to może mieć zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy Dane Osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, jeżeli:
  • Kwestionowana jest dokładność Danych Osobowych;
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu Danych Osobowych;
  • Twoje Dane Osobowe nie są już potrzebne, ale są one nadal niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Prawo do zażądania przeniesienia Twoich Danych Osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego do strony trzeciej (lub do Ciebie), gdy uzasadnimy przetwarzanie Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania z Tobą umowy;
 • Prawo do uzyskania lub zapoznania się z kopią odpowiednich środków podjętych w celu przekazania Twoich Danych Osobowych do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody) bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem;
 • Oprócz powyższych praw, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych umotywowanemu prawnie uzasadnionym interesem Pierre Fabre, w tym profilowania (w przeciwieństwie do Twojej zgody lub wykonania umowy z Tobą).

Masz również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji kontaktowych „Kontakt”.

Pragniemy zaznaczyć, iż możemy zażądać poświadczenia tożsamości oraz zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat, jeśli jest to dozwolone prawnie, w sytuacji, gdy, na przykład, żądanie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub wygórowane. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoją prośbę we wszystkich obowiązujących terminach.

 

9. PLIKI COOKIE

Plik cookie to mały plik, który może zostać umieszczony na dysku twardym Twojego urządzenia lub na serwerze strony internetowej. Używamy plików cookie, aby uzyskać niektóre z automatycznie gromadzonych informacji opisanych powyżej. Nie musisz akceptować plików cookie i możesz wybrać, które pliki cookie chcesz zaakceptować w ustawieniach swojej przeglądarki. W każdej chwili możesz sprzeciwić się ich obecności, odrzucić je lub usunąć. W tym celu masz możliwość usunięcia ich z urządzenia, korzystając ze strony pomocy przeglądarki, lub możesz nie wyrazić zgody na rejestrację plików cookies, wyłączając tę funkcję w przeglądarce.

 

10. RODZAJE UŻYWANYCH PRZEZ NAS PLIKÓW COOKIE

Na naszej stronie internetowej używamy kilku rodzajów plików cookie do różnych celów: są to pliki cookie uznane za niezbędne, analityczne pliki cookie, pliki cookie związane z marketingiem i pliki cookie związane z funkcjonalnością. Niektóre pliki cookie mogą być dostarczane przez osoby trzecie w celu zapewnienia dodatkowej funkcjonalności naszej strony internetowej i są one wymienione poniżej.

 

 

11. USUWANIE PLIKÓW COOKIE

Jeśli użytkownik odrzuci pliki cookie, nie będziemy umieszczać na jego urządzeniu żadnych innych plików cookie, z wyjątkiem pliku cookie zapamiętującego, że użytkownik nie życzy sobie umieszczania plików cookie w momencie odwiedzania strony internetowej.Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub odrzucenie niektórych plików cookie będzie miało wpływ na niektóre funkcje lub usługi dostępne na stronie internetowej.

 

12. AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Możemy w każdej chwili zmienić niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w prawie lub naszych praktykach ochrony prywatności.

 

13. INFORMACJE KONTAKTOWE

Pierre Fabre ma wyznaczonego Inspektora ds. ochrony danych („IOD”) - Pierre-André POIRIER, z którym można się skontaktować pod adresem: dpofr@pierre-fabre.com. Natomiast kontakt do lokalnego zespołu IOD, związany z pytaniami dotyczącymi Polityki Prywatności lub egzekwowaniem praw wynikających z ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem: odo.pfdc@pierre-fabre.com. Ostatnia modyfikacja: 01/09/2022

powrót do góry