ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY PIERRE FABRE

Děkujeme, že jste nás navštívili naše webové stránky. Ochrana a zabezpečení osobních údajů našich zákazníků a uživatelů je pro skupinu Pierre Fabre hlavní prioritou.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace jsou shromažďovány při navštívení a používání našich webových stránek a jak jsou tyto informace zpracovávány.

 

1. KDO JSME?

Tyto webové stránky (dále jen « www.klorane.com/cz-cs ») provozuje společnost Pierre Fabre Dermo-Cosmetique se sídlem Les Cauquillous - 81500 Lavaur - France (dále jen „Pierre Fabre“ nebo „My“), odpovědná za zpracování osobních údajů, které od vás mohou být shromážděny na webových stránkách, pro účely popsané níže.
Rádi bychom vám doporučili, abyste si při návštěvě našich Webových stránek tyto Zásady ochrany osobních údajů pozorně přečetli a seznámili se s podmínkami zpracování vašich osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že tyto zásady mohou být kdykoli společností Pierre Fabre aktualizovány. Na této stránce se zobrazí datum poslední aktualizace. Proto vás vyzýváme, abyste je pravidelně kontrolovali.

 

2. INFORMACE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME

V závislosti na tom, jaké služby na našich webových stránkách využíváte a jak je vaše zařízení nakonfigurováno (zejména pokud jde o soubory cookies a další trackery), osobní údaje o vás (dále jen „vaše Osobní údaje“), shromažďované a zpracovávané společností Pierre Fabre, zahrnují:

Údaje, které jste dobrovolně zadali do formuláře (odběr newsletteru, kontakt, účast na propagační akci [soutěž, hra nebo průzkum]), jako jsou:

vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, pohlaví, poštovní adresa a další informace o vás, které jste sdělili v rámci své žádosti (mohou zahrnovat údaje o zdravotním stavu).

Údaje generované vaším prohlížečem, které náš server automaticky shromažďuje pomocí „souborů cookies a dalších trackerů“:

Údaje týkající se navštívených webových stránek: název domény, datum, čas a doba trvání návštěvy, stránky, videa a reklamy, na které jste klikli.

Údaje, které se týkají konkrétně vás: vaše IP adresa (umístění vstupního bodu sítě; typ prohlížeče, operační systém).

Tyto automaticky shromážděné osobní údaje nepoužíváme k tomu, abychom se vás pokusili identifikovat, a nespojujeme je s výše uvedenými osobními údaji, které jste nám poskytli. 

Osobní údaje o vás můžeme získat také od třetích stran (např. z profilů na sociálních sítích, pokud jste přihlášeni do své členské zóny pomocí účtu sociální sítě).

 

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže naleznete přehled účelů zpracování vašich osobních údajů naším systémem a důvody, proč je to pro nás nezbytné.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

PRÁVNÍ ZÁKLADPRO ZPRACOVÁNÍVAŠICHOSOBNÍCH ÚDAJŮNAŠIMI SLUŽBAMI

Odpovědi na vaše dotazy zaslané e-mailem, prostřednictvím kontaktního formuláře a chatuNáš oprávněný zájem
Abyste mohli najít obchod nebo prodejní místo, které je nejblíže vaší poloze
Provádění statistických analýz
Pokud nevznesete námitky proti níže uvedenému oddílu „Vaše práva“ a „Soubory cookies“, abychom lépe porozuměli vašim preferencím prostřednictvím analýzy vašeho chování na našich webových stránkách a nabízeli produkty nebo služby přizpůsobené vašim zájmům
Lépe vyhovět vašim potřebám nabídkou produktů nebo služeb, které jsou lépe přizpůsobeny vašim zájmům
Zasílání informací o našich nabídkách, novinkách a akcích (newslettery, pozvánky a další publikace)Váš výslovný souhlas
Oznamovat příslušným orgánům jakékoli problémy související s používáním našich výrobkůNaše právní povinnosti

 

Osobní údaje, které jsou pro nás nezbytné k naplnění výše popsaných účelů, jsou na různých stránkách Webových stránek, kde jsou shromažďovány, označeny hvězdičkou.

Pokud se rozhodnete tato povinná pole nevyplnit, je možné, že nebudeme moci zpracovat vaše požadavky nebo vám poskytnout požadované produkty a služby. Další osobní údaje jsou čistě dobrovolné a umožňují nám vás lépe poznat a díky tomu zlepšit naši komunikaci a služby.

 

4. KOMUNIKACE A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme součástí mezinárodní skupiny Pierre Fabre Group a vaše osobní údaje můžeme čas od času zpřístupnit skupině Pierre Fabre Group pro výše uvedené účely.
Můžeme také jmenovat poskytovatele služeb třetích stran (kteří budou pracovat v souladu s našimi pokyny), aby nám pomohli vám poskytovat informace, produkty nebo služby, řídit a spravovat naše podnikání nebo spravovat a zlepšovat naše Webové stránky. V takových případech mohou tyto třetí strany vyžadovat přístup k Vašim osobním údajům.
Pokud jsou vaše osobní údaje předávány mimo EHP (Evropský hospodářský prostor) jiným společnostem v rámci skupiny Pierre Fabre nebo poskytovatelům služeb, podnikneme kroky k zajištění stejné úrovně ochrany Vašich osobních údajů, jako kdyby zůstaly v EHP, včetně uzavření smluv o předávání údajů na základě standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí v aktualizovaném nebo revidovaném znění nebo jiných mechanismů předávání, jako jsou rozhodnutí o vhodnosti, závazná podniková pravidla nebo smlouvy schválené orgány EU pro ochranu údajů, pokud jsou použitelné.
Vaše osobní údaje můžeme také předat třetím stranám v rámci skutečného nebo potenciálního prodeje společnosti Pierre Fabre nebo jakýchkoli aktiv, která nám patří nebo jsou ve vlastnictví přidružených společností; v takovém případě mohou být osobní údaje našich uživatelů součástí předávaných aktiv.
Rovněž budeme reagovat na žádosti o vydání informací, pokud nám to ukládá zákon nebo pokud je takové zveřejnění nezbytné k ochraně našich práv nebo nás, splnění soudního příkazu, žádosti regulačního orgánu nebo jiného právního či správního postupu vůči nám.

 

5. E-MARKETING

Tam, kde je to povoleno zákonem, a jen při získání vašeho souhlasu, je-li vyžadován, s vámi můžeme komunikovat elektronickými prostředky, abychom vám představili naše produkty a služby. Pokud si přejete zrušit odběr našich zpráv, použijte prosím odkaz „odhlásit" v našich e-mailech nebo pošlete SMS zprávu ve formátu STOP na uvedené číslo, případně nás kontaktujte přímo na adrese Kontaktujte nás a my vám přestaneme zprávy zasílat.

 

6. UKLÁDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecně platí, že vaše Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro správu našeho vztahu s vámi.
Vaše osobní údaje však budeme uchovávat pro účely přímého marketingu po dobu tří let od data poslední interakce mezi námi, nejste-li naším zákazníkem, a dokud s vámi budeme v kontaktu prostřednictvím našich propagačních aktivit, jste-li naším zákazníkem, pokud proti tomu nevznesete námitku, když obdržíte jednu z našich marketingových zpráv.
IP adresy shromážděné pro bezpečnostní účely nebudou uchovávány déle než 10 dní.
Shromážděné záznamy o připojení budou s vaším souhlasem uchovávány pomocí souborů cookies a jiných trackerů používaných na našich Webových stránkách po dobu nejvýše třinácti (13) měsíců v souladu s platnými zákony a předpisy. Další podrobnosti naleznete v části „Soubory cookie“ níže.
Vaše Osobní údaje můžeme mít potřebu uchovávat v archivní podobě i po uplynutí níže uvedené doby, abychom splnili naše zákonné povinnosti nebo abychom v případě potřeby, s ohledem na platnou promlčecí lhůtu, uplatnili některé z našich práv.

Jakmile vaše Osobní údaje přestanou být potřebné pro účely nebo archivy pro plnění našich zákonných povinností nebo promlčení, zajistíme jejich úplné zničení nebo anonymizaci.

 

7. EXTERNÍ ODKAZY

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Jelikož společnost Pierre Fabre nekontroluje ani neodpovídá za jejich postupy ochrany údajů, doporučujeme vám, abyste si prostudovali zásady ochrany údajů na těchto stránkách třetích stran. Tyto zásady se vztahují výhradně na osobní údaje shromážděné na našich webových stránkách nebo v průběhu naší činnosti.

 

8. VAČE PRÁVA

V souladu s platnými předpisy můžete mít následující práva týkající se Vašich osobních údajů:

 • Získat kopii svých osobních údajů, informace o tom, jak jsou zpracovávány, a právní základ pro jejich zpracování;
 • opravit nesprávné osobní údaje (včetně práva na doplnění neúplných osobních údajů);
 • vymazat Vaše osobní údaje, pokud to umožňuje právní základ pro jejich shromažďování. Kromě toho lze v určitých případech toto právo uplatnit pouze tehdy, pokud údaje již nejsou nezbytné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny nebo zpracovány;
 • Omezit zpracování vašich Osobních údajů, pokud:
  • Přesnost Osobních údajů je zpochybněna;
  • zpracování je nezákonné, ale vy nesouhlasíte s vymazáním svých osobních údajů;
  • vaše Osobní údaje již nepotřebujeme, ale jsou stále nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • požádat o přenositelnost vašich osobních údajů ve strojově čitelném formátu pro třetí stranu (nebo pro vás), pokud je naše zpracování založeno na vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy, která s vámi byla uzavřena;
 • Získat nebo konzultovat kopii příslušných opatření přijatých k předání vašich osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 • Odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů (pokud je takové zpracování založeno na vašem souhlasu), aniž by byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
 • Poskytnout obecné nebo konkrétní pokyny, jak zpracovávat a používat vaše osobní údaje po vaší smrti.
 • Kromě výše uvedených práv máte právo vznést námitku proti jakémukoli zpracování vašich osobních údajů, které je odůvodněno oprávněným zájmem společnosti Pierre Fabre, včetně profilování (proti vašemu souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy s vámi).

Máte také právo podat stížnost u místního dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů
Chcete-li uplatnit tato práva, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů v části "Kontaktujte nás"

Vezměte prosím na vědomí, že můžeme požadovat doklad totožnosti a vyhrazujeme si právo účtovat poplatky, pokud to zákon umožňuje, například pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená. Na vaši žádost se pokusíme odpovědět v příslušné lhůtě.

9. TYPY COOKIES, KTERÉ POUŽÍVÁME

 

 

10. ODSTRANENÍ SOUBORŮ COOKIES

Pokud soubory cookies odmítnete, nebudeme do vašeho zařízení ukládat žádné další soubory cookies s výjimkou výše uvedených souborů cookies (včetně souboru cookies, který si zapamatuje skutečnost, že si nepřejete, aby se při návštěvě webových stránek ukládaly žádné soubory cookies).
Vezměte však na vědomí, že pokud se rozhodnete některé soubory cookies odstranit nebo odmítnout, ovlivní to některé funkce nebo služby na našich Webových stránkách.

 

11. AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli upravit s ohledem na změny v právních předpisech nebo našich postupech týkajících se ochrany osobních údajů.

 

12. KONTAKTNÍ INFORMACE

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo chcete-li uplatnit některá svá práva, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na následující adrese:  dpofr@pierre-fabre.com Poslední změna: 01/06/2024

Zpět na začátek