Právní upozornění

Vydavatel:

Laboratoře Klorane

Sídlo společnosti:

45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne, France

Tel: 33 (0)5 63 58 88 00

editel publikace

Anne-Laure N’Guyen Huy Lai, ředitelka Laboratoří Klorane

 

Webmaster

contact.klorane@pierre-fabre.com

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 

Tyto všeobecné podmínky stanovují pravidla užívání webových stránek Laboratoří Klorane, která přijímáte již samotným úkonem návštěvy těchto stránek. Pokud jsou tyto podmínky pro Vás neakceptovatelné, prosíme Vás, abyste tyto webové stránky opustili. Jste-li nezletilý(á), zavazujete se, že budete tyto webové stránky konzultovat pouze v přítomnosti svých rodičů nebo poručníků, kteří s těmito podmínkami souhlasí. Tyto podmínky lze kdykoliv měnit, a to bez předchozího upozornění.

 

Předmět webových stránek

 

Tyto webové stránky byly vytvořeny za účelem poskytnout Vám informace o Laboratořích Klorane. Tyto webové stránky nezakládají žádnou smluvní nabídku.

 

Záruky

 

Laboratoře Klorane se zavazují ověřit, že obsah jejich webových stránek je v souladu s ustanoveními současné francouzské platné právní úpravy. Laboratoře Klorane se dále zavazují nerozšiřovat zejména údaje, týkající se násilí, pornografie nebo pomluvy, které by vedly k porušení práv třetích osob a nerozšiřovat nedovolené informace, zvláště pak povahy rasové nesnášenlivosti, xenofóbie, pedofilie nebo jinak ohrožující lidskou důstojnost.
Laboratoře Klorane nezaručují přesnost a úplnost informací, které tvoří obsah těchto webových stránek.

Právní odpovědnost

 

Laboratoře Klorane nemohou nést odpovědnost za :

  • Jakoukoliv vzniklou škodu přímo nebo nepřímo související s návštěvou webových stránek nebo s nakládáním s informacemi, které tyto webové stránky poskytují.
  • Jakoukoliv vzniklou škodu přímo nebo nepřímo související s užíváním těchto webových stránek, zejména za veškeré ztráty ve smyslu hospodářských výsledků, finančních nebo obchodních nebo za ztráty programů či dat v celém informačním systému, a to i v případě, že Laboratoře Klorane byly o eventuálním vzniku takových škod informovány.


LABORATOŘE KLORANE nenesou žádnou odpovědnost vztahující se k propojení s jinými internetovými stránkami, které jsou uvedeny pouze pro informaci. K propojení s jakýmikoliv jinými webovými stránkami dochází výhradně na Vaši odpovědnost. LABORATOŘE KLORANE žádným způsobem neodpovídají za informace uváděné na jiných internetových stránkách a nenesou žádnou odpovědnost ve vztahu k jejich obsahu.

 

Vlastnická práva k duševnímu vlastnictví

 

Veškeré obrázky a texty uváděné na těchto internetových stránkách, všechny názvy produktů nebo zmiňovaná jména značek, jsou výhradním vlastnictvím « LABORATOŘÍ KLORANE ». Stahování, zavěšení nebo tisk informací, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách, můžete provádět pouze a výhradně k soukromým, nikoliv obchodním účelům, a to aniž by došlo k jakékoliv změně sdělení, která jsou v přímém vztahu k vlastnickým právům k dušenímu vlastnictví Laboratoří Klorane a za předpokladu, že budete dbát na to, že na každé vytvořené kopii bude vždy a řádně uvedeno následující sdělení : « Tento dokument pochází z internetových stránek « LABORATOŘÍ KLORANE », jimž jsou vyhrazena veškerá práva na reprodukci. » Jakékoliv další, než shora uvedené použití, je zakázáno, s výjimkou předchozího a písemného souhlasu « LABORATOŘÍ KLORANE ».

 

Ochrana osobních údajů

 

Žádné osobní údaje nejsou shromažďovány bez Vašeho vědomí. « LABORATOŘE KLORANE » mohou potřebovat některé anonymní informace spojené s vašim vyhledáváním. Tyto informace slouží výhradně ke statistickým účelům. Můžete být tedy požádáni o sdělení některých osobních údajů. V souladu s právní úpravou « Zákona o informatice a svobodách z 6.ledna 1978 » máte mimo jiné právo přístupu, změny, opravy nebo odstranění informací, které se Vás týkají, a to prostřednictvím vydavatele těchto internetových stránek. Vzhledem k tomu, že internet je otevřená síť, nemohou « LABORATOŘE KLORANE » zaručit nezneužití těchto údajů třetími osobami.

 

 

 

 

Věrnostni program

Pravidla pro držitele věrnostních karet:

1)    Věrnostní programy provozuje společnost PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE, s.r.o., IČ: 276 02 389, se sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 851/64, PSČ 190 00 (dále jen „Společnost“).

 2)    Účastníkem věrnostního programu Společnosti může být pouze fyzická osoba – spotřebitel, která je držitelem věrnostní karty. Účast ve věrnostním programu je dobrovolná.

 3)    Kartu zákazník získá při nákupu jakéhokoliv produktu příslušné značky či řady, jichž se věrnostní program týká, určené věrnostní kartou (dále jen „určená značka“ nebo „určená řada“) v jedné ze smluvních lékáren Společnosti v České republice ze seznamu na adrese: www.klorane.cz. Věrnostní karta může stanovit další požadavky pro její získání, např. minimální prodejní cenu zakoupeného produktu.

4)    Kartu lze použít pouze v lékárně, ve které byla zákazníkovi vydána.

5)    Každý nákup produktu určené značky nebo určené řady splňující případně i další požadavky stanovené věrnostní kartou (např. minimální prodejní cena produktu) v období platnosti věrnostní karty (dále jen „věrnostní nákup“) bude obsluhou lékárny zaznamenán ve věrnostní kartě zákazníka, předloží-li ji, a to razítkem lékárny a podpisem obsluhy lékárny (lékárníka), případně i uvedením data uskutečnění věrnostního nákupu, obsahuje-li věrnostní karta kolonku pro tento údaj.

 6)    Věrnostní program spočívá v tom, že při uskutečnění věrnostní kartou stanoveného množství věrnostních nákupů získá zákazník zdarma jako dárek jeden z produktů ze seznamu uvedeného na věrnostní kartě (dále jen „dárek“) dle volby zákazníka.  

7)    Věrnostní program může mít i více úrovní, tzn. dle počtu věrnostní kartou požadovaných věrnostních nákupů. Případná volba úrovně věrnostního programu je na zákazníkovi. Jednu věrnostní kartu lze použít pouze v rámci jedné úrovně.

 8)    Pro získání dárku v rámci věrnostního programu, resp. příslušné úrovně věrnostního programu, zákazník odevzdá věrnostní kartu s minimálním počtem záznamů odpovídajícím počtu věrnostních nákupů stanovených věrnostní kartou (v případě více úrovní věrnostního programu pro příslušnou úroveň věrnostního programu), a to je-li uvedeno na věrnostní kartě spolu s účtenkami prokazujícími jednotlivé věrnostní nákupy zaznamenané na věrnostní kartě, v lékárně, ve které mu byla věrnostní karta vydána.  Při odevzdání věrnostní karty zákazník zvolí dárek zaškrtnutím příslušného políčka na věrnostní kartě. Neobsahuje-li věrnostní karta příslušné políčko, zákazník provede volbu dárku sdělením obsluze lékárny. Před odevzdáním věrnostní karty zákazník řádně vyplní své údaje uvedené na věrnostní kartě v rozsahu jméno, příjmení, adresa anebo město, emailová adresa, popřípadě telefonní číslo nebo rok narození dle kolonek ve věrnostní kartě (dále jen „osobní údaje“), dále odpovědi na otázky zde uvedené, v případě nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení zaškrtne příslušnou kolonku a dále uvede datum vyplnění osobních údajů. Správnost osobních údajů a souhlas s jejich poskytnutím a zpracováním provozovatelem potvrdí zákazník svým podpisem na věrnostní kartě. Zákazníkem vybraný dárek mu je předán v lékárně ihned po odevzdání řádně vyplněné věrnostní karty v lékárně a provedení jeho výběru.

 9)    Podpisem na věrnostní kartě zákazník uděluje svůj výslovný souhlas se zařazením jeho osobních údajů do databáze Společnosti pro marketingové účely. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem. Společnost zpracovává osobní údaje zákazníka pro účely provozování věrnostního programu a dále nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. (nevyloučil-li tuto možnost zákazník zaškrtnutím příslušné kolonky na věrnostní kartě), a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu na adrese Společnosti (správce).

Osobní údaje zákazníka mohou být předány a zpřístupněny mateřské společnosti Společnosti, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, reg. č. 319137576, Francouzská republika, pro účely nabízení obchodu a služeb, s čímž zákazník souhlasí.

 Zákazník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese sídla Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům, právo žádat Společnost (správce) nebo zpracovatele o vysvětlení a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich doplnění nebo likvidaci. V případě pochybností o dodržování práv Společností se může zákazník obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Společnosti.

 Souhlas s využitím emailové adresy zákazníka k zasílání obchodních sdělení Společností může zákazník kdykoliv odmítnout kliknutím na odkaz v obchodním sdělení, popřípadě oznámením zaslaným na elektronickou adresu: klorane.cz@pfdc.cz, nebo na adresu sídla Společnosti.

 10) Věrnostní karta je platná do data uvedeného na věrnostní kartě.

 11) Tato úplná pravidla věrnostního programu jsou přístupná na webových stránkách Společnosti www.klorane.cz pod záložkou „Věrnostní program“ a jsou účinná od 1. září 2016. 

Právní úprava & Soudní příslušnost

 

Tyto všeobecné podmínky užívání podléhají francouzskému právu. V případném sporu, který nelze vyřešit dohodou, jsou jedinými místně příslušnými soudy pro řešení sporů, vyplývajících z porušení těchto Všeobecných podmínek užívání nebo ve jménu jejich respektování , Soudy v Nanterre (Les Tribunaux de Nanterre). 

LABORATOŘE KLORANE
s.r.o. s kapitálem 38 250 €
Sídlo společnosti : 45, place Abel-Gance – 92100 BOULOGNE – France
Telefon : 33 (0)5 63 58 88 00
IČO : NATERRE 403 271 075
DIČ : FR 40 403 271 075