ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА КЛОРАН

СЪСТАВИТЕЛ

ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН

Опростено акционерно дружество с капитал от 38.250 €

Площад „Абел Ганс” № 45, гр. БУЛОН БИЯНКУР 92100, Франция

Регистрирано в Търговки регистър на дружествата Нантер под номер: B 403.271.075

Номер по ДДС: FR40 403271075

Тел.: 33 (0) 5 63 58 88 00

 

ФИНАНСИРАНЕ

ПИЕР ФАБР ДЕРМО-КОЗМЕТИК – Акционерно дружество с Управителен съвет и Надзорен съвет, с капитал: 22 987 907,85 евро - седалище на адрес: площад „Абел Ганс“ № 45, гр. БУЛОН 92100, вписано в Търговски регистър на Дружествата в Нантер под номер: 319.137.576.

 

Следният сайт: https://www.klorane.com/fr-fr (наричан по-нататък „Сайтът“) е финансиран от САС ПИЕР ФАБР ДЕРМО-КОЗМЕТИК (наричано по-нататък „ПФДК“), дружество, което развива дейност в сферата на фармацевтичната индустрия и чийто приходи се генерират от услугите, които предлага, и продуктите, които продава. 

 

Сайтът не съдържа реклами, не приема и не получава приходи от рекламна дейност.

 

ДИРЕКТОР НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

Г-жа Ан-Лор Н‘ГИЕН ЮИ ЛАЙ, Директор на Лаборатории Клоран

 

УЕБ АДМИНИСТРАТОР  

За контакт с уеб администратора: contact.klorane@pierre-fabre.com

ХОСТИНГ

СИС ВАЛЕЙ: Акционерно дружество, с капитал от 2 500 000 евро, регистрирано в Търговски регистър на дружествата в БОРДО под номер B 410 100 747, чието седалище се намира на адрес: „Шьоман дьо Л‘Ермит“ п.к. 70081, пощенски код 33523 гр. Брюж, ФРАНЦИЯ

Настоящите общи условия определят общите условия за ползване (по-нататък наричани „ОУП“) на сайта, които потребителите (по-нататък наричани „Потребители“) приемат със самия факт на посещение на сайта.

Ако потребителите не ги приемат, ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН ще ги помолят да напуснат сайта.

Ако потребителят е малолетен, той е длъжен да ползва сайта само в присъствието на своите родители или настойник, които предварително са се съгласили с настоящите общи условия.

ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН си запазват правото да променят сайта, услугите (по-нататък наричани „услугите“) и/или ОУП на сайта. Всички промени влизат в сила от момента на тяхното публикуване на сайта. Ако потребителят продължи да използва сайта или услугите на сайта, ще се смята, че той напълно приема тези промени и следователно и променените ОУП.

ОУП се подчиняват на френското законодателство и могат да бъдат променяни по всяко време без предварително предупреждение.

Сайтът може да бъде използван и консултиран само за лични и нетърговски цели.

Най-общо казано, потребителите нямат право да използват цялата или част от информацията на сайта за незаконни цели (авторски права) или противоречащи на настоящите ОУП.

Посещавайки сайта, потребителите приемат да спазват ОУП във вида им към датата, на която сайтът е бил посетен.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА САЙТА

Сайтът е създаден с цел да предоставя на потребителите информация относно ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН (описания на продуктите, съвети, игри-конкурси, новини, информация за откриване на магазини и т.н.), както и с цел да представя различни гами на марката КЛОРАН® (по-нататък наричана « Информация»).

Сайтът разпространява недоговорна информация за ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН с цел редовно да представя описание на продуктите си, но без това да представлява търговско предложение за директна покупка на продукт или услуга (освен в случаите, когато това е изрично упоменато).

Сайтът не представлява договорно предложение. Той е безплатен и не включва задължителни покупки.

Доколкото обновяването на сайта се осъществява като част от всички свързани с него дейности, е възможно някои новини и информация да не са актуални към момента на тяхното разпространение или просто да са остарели. Въпреки необходимите усилия, които полагат, ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН не могат да гарантират на потребителите перфектното ежедневно обновяване и актуализиране на информацията и новините, публикувани на сайта.

НЕОБХОДИМИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН напомнят, че консултирането/използването на сайта предполага, че потребителят разполага с необходимия хардуер и устройства, за да използва Интернет. За да използва сайта, потребителят трябва да разполага с достъп до Интернет с достатъчно висока скорост, с абонамент за Интернет и/или телефон, който позволява достъпа до Интернет, с компютър, с мобилен телефон, съвместим със сайта като: смартфон (IOS, Android, Windows), връзка wap, безжична връзка и/или 3G/4 G на своя телефон (по-нататък наричани « Оборудване »).

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ/ КОНСУЛТИРАНЕ НА САЙТА

Потребителят приема, че условията на договора му с неговия доставчик на Интернет/мобилни телефонни услуги ще продължат да се прилагат по време на използването/консултирането на сайта. Потребителят покрива за собствена сметка всички разходи към своя оператор – доставчик на интернет/мобилни телефонни услуги, свързани с достъпа до Интернет връзка, wifi, wap и/или 3G, както и с използването/консултирането на сайта.

По време на ползването/консултирането на сайта потребителят няма право да пречи или да възпрепятства нормалното му функциониране, функционирането на сървърите, на мрежите, свързани със сайта, и/или да променя, да приспособява или да саботира работата на сайта, както и/или да променя трети сайт с цел да предизвика объркване на връзката със сайта.

Потребителят е наясно с рисковете и ограниченията на Интернет или мобилните мрежи и телекомуникации и впоследствие се задължава да:

·         защитава оборудването си срещу всяка форма на вируси, опит за злонамерено проникване, достъп или неразрешено използване от други лица;

·         спазва условията за инсталиране, използване и поддръжка на своето оборудване за доброто функциониране на сайта.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВЕТИТЕ, ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА

Информацията на сайта е предоставена на разположение на потребителите. Това предоставяне на информация не означава по никакъв начин прехвърляне на правото на собственост върху информацията. Допуска се единствено потребителите да се допитват и да използват тази информация с неизключителна цел и за своя собствена употреба. В този смисъл, на потребителите се забранява да копират или да възпроизвеждат част или цялата информация по какъвто и да било начин, на какъвто и да е съществуващ или бъдещ носител, да превеждат информацията на друг език, да променят сайта.

ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН не носят отговорност за последствията, преки или косвени и/или щети, които впоследствие биха могли да доведат до неточности или пиратство на информацията. Впрочем, ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН не поемат отговорност за постигането на определен резултат, а за средства, що се отнася до информацията и съветите, предоставяни на потребителите.

На последно място, ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН не дават изрична или косвена гаранция, не носят отговорност във връзка с използването на тази информация и съвети. Те имат само информативен характер и трябва да бъдат потвърдени от професионалисти. За всяка допълнителна информация и/или съмнение потребителите могат да се свържат с ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН на следния електронен адрес: contact.klorane@pierre-fabre.com.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Освен ако в настоящите общи условия изрично не е посочено друго, всички елементи, присъстващи на сайта, както и самият сайт (включително всички текстове, данни, база данни, графики, лого, марки, наименования, анимации, снимки, видео, звук, програми и всички други елементи) (по-нататък наричани « Елементите ») са изключителна собственост на ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН и/или на трети лица, които разполагат с лиценз за това, като се контролират от френското и от международното законодателство относно авторското право и по-общо казано – относно интелектуалната собственост.

Тези елементи са защитени от авторското право, марка, патенти, права върху бази данни, производствени тайни и/или всички други права върху интелектуалната собственост.

Всички права за възпроизвеждане, представяне и публично оповестяване са запазени, включително и визуално представяне, фотографиране, иконография или други. Възпроизвеждането на целия сайт или част от него на електронен носител, какъвто и да е той, е официално забранено, освен при изрично разрешение за това от страна на директора по публикациите.

Марките и логото, използвани на сайта, са запазени, тяхното възпроизвеждане би представлявало фалшификация. Всички права за тяхното използване са запазени. Според разпоредбите на чл. L.122-4 от Закона за интелектуалната собственост всяко неоторизирано, изцяло или частично, представяне или възпроизвеждане по какъвто и да е начин би било незаконно и ще се смята за фалшификация, подлежаща на санкциите съгласно чл. L. 335-2 и следващи от Закона за интелектуалната собственост.

ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН предоставят на потребителя безплатен, неизключителен и непрехвърляем, персонален и ограничен до използването от него самия лиценз за достъп, използване и визуализиране на сайта и неговите елементи. Това право е изключително за негово лично и с нетърговска цел ползване, като се спазват всички условия, свързани с правата за възпроизвеждане и интелектуална собственост, които се отнасят до него. В този смисъл, на потребителя е забранено да копира и/или да възпроизвежда частично или изцяло елементи по какъвто и да е начин и на какъвто и да е съществуващ или бъдещ носител, да превежда елементи на сайта на друг език и да променя елементите му.

Всяко друго използване на елементите е строго забранено и представлява нарушение на разпоредбите на Закона за интелектуалната собственост.

ХИПЕРТЕКСТОВИ ВРЪЗКИ

Потребителят е информиран, че ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН могат да предоставят линкове към интернет сайтове и/или външни приложения – собственост на Група Пиер Фабр. Тези интернет сайтове и/или приложения са независими от сайта.

ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН не редактират и не контролират източниците и съдържанието на тези интернет сайтове и/или приложения и техните линкове към други сайтове и/или приложения.

Линковете към тези интернет сайтове и/или приложения не представляват одобрение, признаване или присъединяване на ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН към съдържанието на тези сайтове и/или приложения и още по-малко тяхното използване.

В резултат, ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН не носят отговорност за съдържанието, продуктите, услугите, рекламата, бисквитките или другите елементи на интернет сайтовете и/или приложенията, както и за всички доказани или предполагаеми загуби и щети, резултат или във връзка с използването на тази информация, услуги или данни, намиращи се на интернет сайтовете и/или на техните приложения.

Създаването на хипертекстови линкове в сайта не може да бъде осъществено без писменото предварително съгласие на ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН. Всяка молба за разрешение трябва да бъде изпратена до следния имейл адрес: contact.klorane@pierre-fabre.com.

ГАРАНЦИЯ

ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН гарантират, че съдържанието на сайта съответства на разпоредбите на действащото френско законодателство.

ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН гарантират спокойното използване на сайта от потребителите и гарантират, че сайтът не нарушава ничие право върху интелектуална собственост, притежавано от трети лица, или оригинална интелектуална собственост.

ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН не гарантират точността и изчерпателността на информацията, съдържаща се на сайта. Информацията, разпространявана от сайта, може да е била актуализирана между момента, в който потребителите са я видели, и момента, в който са се запознали с нея. ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН не гарантират по никакъв начин, че тази информация е точна и актуална.

ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН не гарантират точността и изчерпателността на информацията, съдържаща се на сайта. ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН ще извършват съответните корекции. Информацията, разпространявана от сайта, може да е била актуализирана между момента, в който потребителите са я видели и момента, в който са се запознали с нея. ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН не гарантират по никакъв начин, че тази информация е точна, пълна и актуална.

ОТГОВОРНОСТ

Използването на сайта е единствено и изцяло отговорност на потребителите. ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН не носят отговорност за какъвто и да е резултат от използването на информацията на сайта.

Потребителите се задължават да не предизвикват преднамерено или неволно проникването на вируси, бъгове или файлове от какъвто и да е вид, които биха могли да нарушат функционирането на сайта; в такъв случай отговорността е изцяло тяхна. В духа на уважение към всички ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН имат право да инициират съдебно преследване срещу незаконните потребители на сайта.

Потребителят декларира и гарантира, че е запознат с характеристиките и ограниченията на интернет, а именно че преносът на данни и информация по интернет разполага само с относителна техническа надеждност, те циркулират в множество различни мрежи с различни характеристики и технически капацитет, които възпрепятстват достъпа или го ограничават, правейки го невъзможен в определени периоди.

ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН не носят отговорност за каквато и да било щета, възникнала в резултат на свързването със сайта или използването/консултирането със сайта от потребителя. ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН в никакъв случай не носят отговорност за загубата или унищожаването на данни. Информацията или съветите, предоставени от сайта, не трябва да бъдат смятани за гаранция.

ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН се стараят да осигурят възможност за връзка с тях 7 дни в седмицата и 24 часа в денонощието, но не са длъжни да го правят. Следователно е възможно връзката с тях да бъде прекъсната поради проблеми с поддръжката или евентуална актуализация. Във всеки момент, без предварително предупреждение, ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН си запазват правото да променят, прекратят или временно да прекъснат разпространението на целия или части от сайта, включително и пространството, където сайтът се публикува и в частност линкове към други сайтове. ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН не носят отговорност за прекъсването и последиците, които могат да произтекат от него за потребителите или други лица.

Също така, предвид че ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН са взели необходимите мерки с цел да проверят и осигурят надеждността на информацията и услугите, съдържащи се на сайта, те не носят отговорност за грешки, пропуски, вируси и други последствия, които биха могли да възникнат в резултат на лошото им използване.  В този смисъл сайтът е само едно средство.

ПИЕР ФАБР ДЕРМО-КОЗМЕТИК, неговите ръководители и служители не носят отговорност за:

-          щети, произтичащи от връзка, достъп или използване на сайта;

-          щети, свързани пряко или косвено с използването на сайта или наличната на него информация;

-          щети, свързани пряко или косвено с използването на сайта, а именно финансови, търговски или експлоатационни загуби, както и загуби на програми или данни в цялата информационна система, дори и в случай, че ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН са били информирани за евентуалните подобни щети;

ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН в никакъв случай не носят отговорност за загуба на данни или тяхното унищожение. Информацията или съветите, предоставени от сайта, не трябва да бъдат смятани за гаранция. 

ЛИЧНИ ДАННИ

В нито един момент ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН не изискат от потребителите засягащи ги лични данни (фамилия, име, адрес, електронен адрес, професия...). Все пак, за да бъде получена определена информация или за да получат дадени документи, може да се окаже необходимо потребителите да предоставят определени свои лични данни.

ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН информират потребителите, че личните данни, които те предоставят, ще бъдат използвани само и единствено от ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН или друга организация, която е част от група ПИЕР ФАБР, и която е отговорна за тяхната обработка и съхранение. Тези лични данни няма да бъдат предоставяни на други лица, с изключение на фирмите, ангажирани с хостинга, поддръжката и съдържанието на сайта. 

ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН се задължават да вземат всички разумни възможни мерки, за да опазят поверителността на тези лични данни.

ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН биха искали да обърнете внимание на факта, че тяхната база данни, част от която са тези лични данни, се обработва според разпоредбите на Закона за информатиката и свободите от 6 януари 1978 г. и неговите последващи промени.

Личната информация, събрана в рамките на функционирането на сайта, се обработва в съответствие с разпоредбите на Закона за информатиката и свободите от 6 януари 1978 г. и неговите последващи промени и с условията на Европейската Директива № 95/46/ЕО; в приложение с разпоредбите на този закон, потребителите разполагат с право на достъп, корекция и премахване на засягащите ги данни. Потребителите могат да изпращат своите запитвания на следния адрес: contact.klorane@pierre-fabre.com или по пощата на адреса, посочен в началото на настоящия документ. ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН се задължават да отговорят на всяко запитване от потребител в срок, не по-дълъг от два (2) месеца. Желаната промяна на данни ще влезе в сила в най-кратки срокове или най-късно в срок от осем (8) работни дни, считано от получаването на молбата.

Всеки път, когато на сайта се събират данни от личен характер, законовите условия и разпоредби за тяхното събиране и обработка ще бъдат изрично припомняни.  

Приемайки, че са получили тяхното предварително съгласие, ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН могат да изпращат на потребителите директни предложения или новини по електронна поща. Така събраната информация може да бъде предназначена за ползване от ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН с цел да бъдат изпращани търговски или промоционални предложения, приемайки, че опцията „получаване на известия“ е предварително отметната и зададена.

Ако потребителят се абонира за услугите за информиране по електронна поща („новини“), той може да поиска да не получава повече тези известия, следвайки инструкциите, намиращи се в края на всеки имейл, който получава.

ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН се задължават да не изнасят информация от личен характер извън територията на Европейския съюз и да не предават каквито и да било данни на партньорите си без изричното съгласие на потребителите.

ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН носят отговорност за всички евентуални предварителни формалности, които трябва да бъдат извършени пред компетентните власти във връзка със защитата на личните данни.

ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН ще отговорят на всички запитвания от страна на потребителя, свързани с личните данни, достъпа до тях и тяхната евентуална обработка в установените за това срокове.

ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИТЕ“

„Бисквитка“ е малка компютърна програма, представляваща база електронни данни, които се изпращат до браузъра чрез уеб сървър и се съхраняват на харддиска на компютъра на потребителя, на таблета или на телефона му (всички те занапред наричани „Оборудване“).

В смисъла на настоящия раздел терминът „бисквитки“ се отнася до всяка технология, визирана в чл. 32-II на изменението на Закона от 6 януари 1978 година.

Някои „бисквитки“ могат да съдържат лични данни, които да позволят потребителят да бъде разпознат като физически потребител и/или да се идентифицира неговото оборудване. Те също позволяват да се отбележат части от сайта, от чието съдържание потребителят се интересува и съответстват на неговите интереси. В този смисъл напомняме, че срокът за съхранение на данните, събирани от „бисквитките“ в оборудването, не може да надвишава 13 месеца.

Сайтът използва „бисквитки“ именно с цел да изработи статистика (например да оцени броя на посетителите на сайта, географските райони, където са концентрирани потребителите му), да подобри функционирането и работата със сайта (например да развие и подобри оптимизацията на сайта за определен браузър или дисплей) и да осигури защити при ползването на Сайта, борейки се именно срещу измамите и нежеланите имейли.

„Бисквитки“ от други сайтове биха могли да бъдат инсталирани на оборудването с цел да персонализират и/или подобрят съдържанието, включително рекламното съдържание, което може да бъде използвано по време на сърфирането. В зависимост от носителите могат да бъдат инсталирани различни „бисквитки“, а именно:

  • „бисквитки“ от социалните мрежи могат да се инсталират на оборудването на потребителите, когато те консултират някой от носителите, на които са публикувани съдържания от социалните мрежи. ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН приканват потребителите да се запознаят с политиката на управление на „бисквитките“ на социалните мрежи на сайтовете, свързани с въпросните социални мрежи.
  • „бисквитки“ Flash® са файлове, съхранявани от софтуера Flash®, който се инсталира с цел да показва динамичните обекти като графични анимации или видео записи. По този начин, „бисквитките“ Flash® могат да се инсталират в момента на използване на приложението Flash®. ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН приканват потребителите да се запознаят с политиката на управление на „бисквитките“ Flash® на сайта на издателя на въпросния софтуер.  
  • „бисквитки“ за насочване, определени от трети страни, с цел съобщаване, могат да служат за разпространение на реклами, които съответстват най-добре на потребителите или отговарят на техните интереси. Също така те позволяват да се ограничи броят на рекламните съобщения, които се показват, и помагат да се измери ефикасността на дадена рекламна кампания. Тези „бисквитки“ служат също и да следят преминаването на потребителите от един уеб сайт на друг.

От друга страна, ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН могат да поставят принадлежащите им „бисквитки“ на носители, собственост на техни партньори.

Тези „бисквитки“ имат за цел основно да представят на потребителите съдържание, съобразено с техните интереси, както и да отчетат посещенията на отделните части от съдържанието на ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН.

Предприемайки сърфиране в сайта, потребителят приема, че ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН използват „бисквитки“ съгласно описаното в настоящия раздел.

Интернет браузърите обикновено са настроени да приемат „бисквитки“. Разбира се, потребителите могат да се противопоставят на тяхното инсталиране и да ги откажат или да ги премахнат. За тази цел е възможно бисквитките да бъдат премахнати от оборудването, консултирайки помощната страница на използвания браузър, или потребителите да отхвърлят инсталирането на „бисквитки“, деинсталирайки тази функция от браузъра си (можете да се запознаете с подробностите на сайта на Националната комисия за информатика и свободи, сайтът на НККС е следният: http://www.cnil.fr).

Потребителят има право по всяко време да промени избора си, приемайки или отхвърляйки „бисквитките“.

Ако потребителят деактивира „бисквитките“, сайтът няма да може да функционира перфектно или някои части от съдържанието му няма да са достъпни. В този смисъл е препоръчително да се разреши инсталирането на „бисквитки“ с цел потребителите да се възползват от всички функции на сайта.

РЕДАКЦИОННИ ПРОСТРАНСТВА НА САЙТА

Сайтът предоставя на интернет потребителите пространство за изразяване с възможност да изпращат своите въпроси до ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН на следния адрес: contact.klorane@pierre-fabre.com

Всички съобщения, публикувани в пространството, изразяват идеите на своите автори. Все пак, предвид, че ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН носят отговорност за съдържанието на това пространство, те си запазват правото да не отговарят на нежелани съобщения, на съобщения, противоречащи на закона или несъответстващи на настоящите ОУП.

По този начин потребителите гарантират, че няма да прехвърлят съдържание със скрит рекламен характер; с невярно или грешно съдържание; представляващо нарушение на литературни или художествени авторски права, на марки и производства или на трети лица, като правото върху собствения образ и зачитането на правото на личен живот;  обиди, съдържание с клеветнически, расистки, ксенофобски характер или за отмъщение, с цел да се навреди на честта или репутацията на други лица; подтикващи към дискриминация, омраза към други лица или група хора, породена от техния произход или външен вид или тяхната непринадлежност към определен етнос, нация, раса или религия; заплахи срещу лица или групи лица; нарущаващи обществения ред, подлежащи на гражданско или наказателно преследване, с подбудителен характер, с антиконституционен, екстремистки характер или произлизащ от групи, забранени от закона; подбуждащо към престъпление съдържание, към нарушение на закона, самоубийство или към терористични актове, с оправдаващо престъпления съдържание, военни престъпления или престъпления срещу човечеството; с порнографски характер, противоречащи на добрите порядки или накърняващи човешкото достойнство; позволяващи на други лица да използват пряко или косвено пиратски софтуер, серийни софтуерни номера или софтуер, позволяващ извършването на пиратски действия и непозволено нахлуване в информационните и телекомуникационни системи, по обикновен начин, чрез какъвто и да е софтуерен инструмент или всеки друг инструмент, позволяващ да се засегнат правата на друг човек или безопасността на лица и предмети; включително вируси и всякакви други приложения, които могат да прекъснат временно или да повредят софтуер, компютърни елементи или компютрите на сайта или на неговите потребители; представляващи верижни писма.  

Потребителите се задължават да пазят доброто име и репутация на сайта и да не правят изявления и/или да предприемат действия, които биха могли да му навредят.

В случай на нарушаване на действащото законодателство, добрите порядки, настоящите условия за ползване или по друга свободно тълкувана причина, сайтът си запазва правото да ограничи за определен период или окончателно своя електронен адрес и да премахне информацията, която пренасочва към този вид информация.

ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН си запазват изричното право да публикуват или не мненията на потребителите в пространството, да ги променят, адаптират и да ги превеждат на всеки език, под всякакви форми и на всякакъв вид носител, да ги съхраняват онлайн или да ги премахват във всеки един момент, без да информират потребителите за това.

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ  

ОУП се подчиняват на френското законодателство.  

Всеки спор, възникнал вследствие на настоящите ОУП, ще бъде разрешаван чрез посредничество и по взаимно съгласие, преди каквито и да било съдебни действия. 

В случай, че спорът не може да бъде решен чрез взаимно споразумение, той ще бъде отнесен до компетентния съд в юрисдикцията на Апелативния съд на Париж.  

В случай на превод на ОУП единствено версията на френски език е валидна и приложима.

ПРОМЯНА НА ОУП

Потребителите декларират, че са прочели и са се запознали с ОУП и че ползването на сайта от потребителите представлява пълно и безусловно съгласие с ОУП на сайта.

ОУП подлежат на промяна във всеки един момент от ПФДК. Потребителите ще бъдат информирани за промените. Всяко използване на сайта след подобно уведомление ще бъде смятано за приемане на ОУП. Приложимите ОУП са тези, които са в сила на сайта към датата на неговото използване от потребителите.

В случай, че потребителят не е съгласен с ОУП, той се задължава да не влиза и ползва сайта.